Covid-19: Vlaams uitvoeringsbesluit geeft meer details over organisatie contacttracing

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19

De Vlaamse regering heeft de organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van corona verder uitgewerkt. Een uitvoeringsbesluit bij het Basisdecreet Contacttracing van 29 mei 2019 verduidelijkt onder meer de meldingsplicht bij (vermoeden) van corona, de samenstelling van het contactcentrum en de inhoud van de verplichte werkings- en financiële verslagen die het Agentschap Zorg en Gezondheid aan de Vlaamse regering moet bezorgen.

Contacttracing

Om de verspreiding van het coronavirus tijdens de exitfase onder controle te houden, heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om een systeem van contactonderzoek op te zetten, via callcenters en mensen op het terrein. De gewesten en gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor de organisatie en uitrol van het systeem.

Vlaanderen legde eind mei de basis voor deze contacttracing in het Decreet van 29 mei 2020. Maar zoals dat meestal het geval is, was voor heel wat bepalingen nog een uitvoeringsbesluit nodig.

Meldingsplicht

Dat besluit gaat in eerste instantie dieper in op de meldingsplicht. Meldingen van covid-19 zijn verplicht binnen de 24uur na het eerste realistische, klinische, epidemiologische of laboratoriumtechnische vermoeden.

Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van een beveiligde elektronische toepassing -‘geëncrypteerd bericht’ of ‘beveiligde webapplicatie’ - die door de bevoegde overheid ter beschikking wordt gesteld aan de personen die onderworpen zijn aan de meldingsplicht.

Contactcentrum

Verder wordt meer uitleg gegeven over de samenstelling van het contactcentrum. Dat bestaat uit callcenter medewerkers en supervisoren, field agents en field agent supervisoren. De functiebeschrijvingen worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid zelf vastgelegd.

Verslagen

Maar de tekst heeft het ook over de verschillende verslagen die aan de Vlaamse regering moeten worden bezorgd. Zoals het werkingsverslag en het financiële verslag. Met meer duiding over wat daar allemaal moet in staan en de deadlines. Het werkingsverslag moet bijvoorbeeld om de 3 maanden worden opgemaakt.

Samenwerkingsverband

Tot slot ook meer uitleg over het samenwerkingsverband dat moet worden afgesloten tussen het centrum en de instanties die meewerken om de contacttracing op een correcte en efficiënte manier uit te voeren.

In werking: 11 mei 2020

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19, BS 23 juni 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  309