Covid-19 Vlaams gewest: contacttracing tot eind 2021?

Decreet tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19

Vlaanderen heeft een nieuw basisdecreet voor de organisatie van het contactonderzoek of de contact tracing. Daarin geen grote wijzigingen in vergelijking met de initiële tekst van 8 mei 2020, maar wel meer informatie en duiding rond de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt. Het nieuwe decreet zal ook langer gelden, tot het moment dat de pandemie onder controle is. De Vlaamse regering zal bepalen wanneer dat precies is, maar de decreetgever laat de contacttracing alvast doorlopen tot en met 31 december 2021. Het oorspronkelijke decreet liep slechts tot 4 juni 2020.

Advies Vlaamse Toezichtscommissie voor verwerking van persoonsgegevens

Dat de nieuwe tekst er zou komen was al duidelijk toen het decreet van 8 mei werd opgemaakt en gepubliceerd. Door tijdsdruk was het toen onmogelijk om het advies te vragen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. Bedoeling was om daar de tijd voor te nemen na publicatie van het eerste decreet en de bemerkingen te bespreken in de plenaire vergadering om zo tot een steviger, tweede kader te komen.

Wijzigingen

De basisprincipes voor contacttracing zijn zoals gezegd nagenoeg ongewijzigd. Maar het decreet van 29 mei 2020 bevat in tegenstelling tot de eerste versie wel alle essentiële elementen van de gegevensverzameling en -verwerking voor alle personen die in de contacttracingprocedure zijn betrokken (wie mag welke gegevens verzamelen).

Daarnaast is de bewaartermijn van de verzamelde gegevens is geconcretiseerd. Zo mogen de meeste persoonsgegevens van personen met wie een besmette of vermoedelijk besmette persoon in contact is geweest slechts worden bewaard voor de termijn die nodig is om iemand de nodige aanbevelingen te geven en verder op te volgen en maximaal tot 21 dagen na het eerste contact.

Normaal gezien zou de Vlaamse regering heel wat van deze nieuwe elementen nog in een besluit uitwerken, maar na het advies en debat is beslist om er een decretale basis aan te geven.

Verder geeft het nieuwe decreet nog meer aandacht aan privacy, veiligheid en transparantie. Zo is het samenwerkingsverband van externe partners bijvoorbeeld verplicht om een inhoudelijk en financieel verslag op te maken. Die vereiste was er eerst niet. Meer duiding hierover in een later uitvoeringsbesluit.

Contacttracing tot eind 2021?

Het decreet heeft retroactief uitwerking vanaf 11 mei 2020. De Vlaamse regering bepaalt wanneer de bepalingen ophouden uitwerking te hebben, maar de decreetgever bepaalt dat dit uiterlijk op 31 december 2021 zal zijn.

Het decreet van 8 mei 2020 wordt opgeheven.

Zie ook
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  362