Covid-19 Vlaams gewest: compensatiemaatregelen voor buitenschoolse opvang

Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning

De Vlaamse regering lanceert een reeks compensatiemaatregelen om gezinnen en organisatoren in de buitenschoolse opvang en de preventieve gezinsondersteuning te helpen te financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Organisatoren mogen gezinnen niets aanrekenen wanneer kind afwezig is op afgesproken dag

Door de coronamaatregelen kunnen gezinnen heel wat afspraken uit de schriftelijke overeenkomst die ze hebben gemaakt met de organisatoren van de buitenschoolse opvang, zoals afgesproken aanwezigheden van hun kind, niet nakomen.

Om te vermijden dat de gezinnen toch opvang moeten betalen voor dagen waarop hun kind niet aanwezig is, bepaalt de Vlaamse regering uitdrukkelijk dat organisatoren niets mogen aanrekenen voor die dagen. Dit geldt zowel voor organisatoren die een subsidie voor inkomenstarief of een andere subsidie van Opgroeien Regie ontvangen als voor organisatoren die geen subsidies krijgen. Het kan hierbij dus gaan over opvang van schoolgaande kinderen in opvang met de subsidie voor inkomenstarief voor baby’s en peuters (gezinsopvang en groepsopvang), als over specifieke opvang voor schoolgaande kinderen. Wie reeds opvang betaalde, krijgt dat geld terugbetaald.

Het besluit stelt ook dat ouders niets moeten betalen voor de opvang op schoolvrije dagen (snipperdagen van de school en schoolvakanties), juli en augustus uitgezonderd. Daarmee zorgt de Vlaamse regering onder meer dat opvang tijdens de paasvakantie kosteloos is.

Financiële tegemoetkoming voor organisatoren

De organisatoren buitenschoolse opvang kunnen bij Opgroeien Regie subsidies aanvragen als compensatie voor de daling van het aantal aanwezigheden. De bedragen variëren naargelang het gaat om gesubsidieerde of niet-gesubsidieerde opvang. Aanvragen kan tot 3 maanden na afloop van de coronamaatregelen.

Om aanspraak te maken op de subsidies, moeten de organisatoren voldoen aan een reeks voorwaarden. Zo moet de organisator, zolang de coronamaatregelen gelden, beschikbaar zijn om de dienstverlening verder te zetten voor de gezinnen die hier nood aan hebben omdat minstens één van de ouders werkzaam is bij een bedrijf van cruciale sectoren en essentiële diensten.

De organisator moet in zijn aanvraag tot compensatie op eer verklaren dat hij aan de voorwaarden voldoet. Op die manier kan Opgroeien Regie aanvragen snel verwerken en zijn tegelijk steekproefsgewijze controles mogelijk.

Consultatiebureaus

De coronamaatregelen hebben ook een impact op de werking van de consultatiebureaus en de artsen die daar werken. De Vlaamse Regering engageert zich om de weggevallen/niet-gerealiseerde zittingen in de sluitingsperiode te vergoeden én bijkomend ten belope van het budget voor de zittingen die weggevallen zijn en dus ingehaald moeten worden, extra budget te voorzien voor de zittingen die vanaf april bovenop de toegekende zittingen nodig zijn om het volledige consultaanbod te realiseren.

Daarnaast wordt voorzien in een compensatieregeling voor de artsen en worden reeds maatregelen genomen zodat op een flexibele manier kan worden heropgestart na afloop van de coronamaatregelen.

In werking: 14 maart 2020 (de artikelen mbt de preventieve gezinsondersteuning treden al in werking op 11 maart 2020. Dat is de datum waarop de eerste consultatiebureaus hun consultatiebureau moesten sluiten of een alternatieve locatie moesten zoeken omdat het consultatiebureau zich in een woonzorgcentrum bevindt dat besloot om te sluiten omwille van de coronacrisis).

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning, BS 3 april 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  275