Covid-19 vanaf 12 januari: Registerplicht in alle bedrijven, oproep naar preventieadviseurs en verlenging van de veiligheidsmaatregelen

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

De regering heeft de maatregelen om het coronavirus tegen te houden niet alleen verlengd tot 1 maart 2021. Ze heeft ze ook uitgebreid. Zo geldt de registerplicht vanaf nu voor álle bedrijven met tijdelijke personeelsleden uit het buitenland. Bovendien krijgen de preventieadviseurs-arbeidsartsen de bevoegdheid om de corona-attesten op te vragen. Het vuurwerkverbod wordt dan weer opgeheven en de rij-instructeurs kunnen weer aan de slag gaan.

Registerplicht bij tijdelijke arbeid

Alle werkgevers of gebruikers die tijdelijk een beroep doen op werknemers of zelfstandigen die in het buitenland verblijven of wonen voor het uitvoeren van werkzaamheden, moeten vanaf nu een register bijhouden met:
 • de identificatiegegevens van die personen – hun namen, voornamen, geboortedata en RSZ-nummers
 • hun verblijfplaats gedurende hun werkzaamheden in België
 • het telefoonnummer waarop zij gecontacteerd kunnen worden, en
 • informatie over de personen waarmee zij hier in België samenwerken.
De werkgevers en gebruikers moeten het register bijhouden vanaf de dag van de aanvang van de werkzaamheden tot 14 dagen na de beëindiging ervan. Daarna worden die gegevens vernietigd.

De gegevens uit dat register mogen alleen gebruikt worden ‘voor de doeleinden van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus covid-19, met inbegrip van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op hetzelfde adres’.

Tot nu gold deze registerplicht alleen in 4 specifieke sectoren, met veel buitenlandse arbeiders: namelijk in de bouw, de schoonmaaksector, de land- en tuinbouw, en de vleessector.

Er is geen registerplicht voor grensarbeiders en voor werknemers en zelfstandigen die minder dan 48 uur in ons land verblijven.

Controle op PLF-formulier bij tijdelijke arbeid

Als de werknemer of zelfstandige die in het buitenland woont of verblijft een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF-formulier) moet invullen, dan moet de werkgever of gebruiker die tijdelijk een beroep doet op diens diensten, vóór de aanvang van de werkzaamheden nagaan of dat PLF-formulier ook effectief werd ingevuld. Als de betrokkene dat niet kan bewijzen, moet de werkgever erover waken dat er een ingevuld PLF-formulier is uiterlijk op het moment dat de werknemer of zelfstandige het werk in België begint.

Arbeidsarts controleert bij tijdelijke arbeid

Werknemers of zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven en die tijdelijk ingezet worden in ons land, moeten een negatieve coronatest kunnen voorleggen vooraleer zij hier aan de slag mogen gaan. De negatieve test moet ten vroegste 72 uur voor de aanvang van het werk afgenomen zijn.

De volgende personen mogen de coronatests opvragen en controleren:
 1. de preventieadviseurs-arbeidsartsen enerzijds, en
 2. alle diensten en instellingen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de verplichtingen die opgelegd worden in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Zoals: de politie, de sociale inspectie, de economische inspectie of de gezondheidsinspectie

De bevoegdheid van de preventieadviseur-arbeidsartsen en diensten om attesten op te vragen, gaat overigens nog verder.

Arbeidsarts controleert op de arbeidsplaats

Alle personen die zich op de arbeidsplaats bevinden, moeten volgens het jongste anti-covid-19-besluit de verplichtingen naleven die de overheden van ons land hebben opgelegd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Voor het begrip ‘arbeidsplaats’ verwijst het besluit naar het Sociaal Strafwetboek. Daar bestaat een arbeidsplaats uit: ‘alle plaatsen waar werkzaamheden worden verricht die aan het toezicht van de sociaal inspecteurs onderworpen zijn of waar personen tewerkgesteld zijn die onderworpen zijn aan de bepalingen van de wetgeving waarop zij toezicht uitoefenen, en onder meer de ondernemingen, gedeelten van ondernemingen, inrichtingen, gedeelten van inrichtingen, gebouwen, lokalen, plaatsen gelegen binnen het bedrijfsterrein, werven en werken buiten de ondernemingen’.

De preventieadviseurs-arbeidsartsen en de diensten en instellingen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de covid-verplichtingen, mogen aan alle personen die zich op de arbeidsplaats bevdinden vragen om het bewijs te leveren dat zij de covid-maatregelen naleven. En dus kunnen de preventieadviseurs-arbeidsartsen ook de attesten controleren van alle werknemers die terug keerden uit een hoogrisicogebied.

Opheffing van het vuurwerk- en voetzoekersverbod

Tijdens de eindejaarsperiode had de regering het gebruik van vuurwerk, voetzoekers en allerlei andere pyrotechnische artikels verboden. Zowel op privaat domein, als in de openbare ruimte. Dat verbod wordt nu weer opgeheven.

Opnieuw rijopleidingen en rijexamens

Handelszaken en activiteiten waarbij geen afstand van anderhalve meter kan aangehouden worden tussen de dienstverlener en de consment blijven verboden, behalve voor:
 • bepaalde vormen van dienstverlening door handelzzaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking. Die essentiële activiteiten worden nog steeds opgelijst in bijlage bij het anti-covid-19-besluit,
 • de dienstverlening voor de rijopleidingen en de rijexamens volgens de regels van het sectorprotocol, en
 • de opleidingen voor het besturen van luchtvaartuigen.

Negatieve coronatest voor niet-Belgen: uitzonderingen

Personen van 12 jaar of ouder die hun hoofdverblijfplaats niet in ons land hebben en die in ons land aankomen uit een rode zone, moeten in de regel kunnen bewijzen dat zij ten vroegste 72 uur voor het vertrek naar ons land een negatieve coronatest hebben afgelegd. De regering voert echter 3 uitzonderingen in op die maatregel. De volgende categorieën van personen hoeven geen recent testresultaat voor te leggen:
 • voor zover zij in het kader van hun functie naar ons land komen:
  • transportwerkers of vervoeraanbieders – met inbegrip van de vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren én zij die alleen maar op doorreis zijn
  • zeevarenden
  • de Border Force Officers (douaniers) van het Verenigd Koninkrijk, en
  • grensarbeiders,
 • de grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs, en
 • de personen die naar België reizen in het kader van een grensoverschrijdende co-ouderschapsregeling.

Tot 1 maart 2021

Deze nieuwe coronamaatregelen gelden tot 1 maart 2021. Terzelfder tijd worden ook alle bestaande coronamaatregelen verlengd van 15 januari tot 1 maart 2021. Dus ook:
 • het verplichte telethuiswerk
 • de anderhalvemeterregel
 • de winkel-snel-en-alleen-regel
 • de sluiting van de horecazaken, kappers, sport-, cultuur- en evenementensector, ...
 • het verbod op de verkoop van alcohol
 • het nachtelijk samenscholingsverbod, en
 • de bubbel van 4.

In werking op: 12 januari 2021 (‘treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad’).

Zie ook:
Carine Govaert
  96