Covid-19: Uitstel voor conformiteitsattesten, onbewoonbaarverklaringen en renovatiepremies

Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de instrumenten van het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

Met een besluit van 3 april 2020 verlengt de Vlaamse regering de termijnen in de woonwetgeving en versoepelt ze de procedures. Oorzaak is uiteraard het coronavirus en de maatregelen die ervoor zorgen dat heel wat diensten gesloten zijn en fysiek contact verboden is. De afwijkingen van de woonwetgeving gaan in op 15 april 2020 en houden meestal op te bestaan op 18 juli 2020. Dus ná de periode van civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid. Minister van Wonen Matthias Diependaele zal die deadline wel kunnen opschuiven.

Conformiteitsattest

De eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of onderverhuurder van een woning of kamer die bestemd is als hoofdverblijfplaats, kan een conformiteitsattest aanvragen. Met dat attest kan hij bewijzen dat het pand voldoet aan de elementaire woonkwaliteitseisen uit de Vlaamse Wooncode en hij het dus mag verhuren of gratis ter beschikking mag stellen als huisvesting. In veel gemeenten is het hebben van een conformiteitsattest zelfs een verplichting wanneer men wil verhuren.

Bij een aanvraag voor een conformiteitsattest komt een wooninspecteur ter plaatse kijken of de woning wel aan alle woonkwaliteitseisen voldoet. Op basis van zijn verslag beslist de burgemeester dan binnen de 2 maanden na de aanvraag of er al dan niet een conformiteitsattest wordt afgegeven. Dat is de normale procedure. Maar door de anticoronamaatregelen vinden er momenteel geen huisbezoeken plaats en kunnen de burgemeesters dus geen gefundeerde beslissing nemen.

Om te vermijden dat alle dossiers zouden doorschuiven naar het gewest, besliste de Vlaamse regering om de behandeling van de conformiteitsaanvragen stop te zetten en een nieuwe behandelingstermijn van 60 dagen te laten ingaan ná de opheffing van de anticoronamaatregelen. Dus vanaf 18 juli 2020.

De verhuurder mag er intussen van uitgaan dat de datum waarop hij zijn aanvraag indiende, ook de datum is waarop de woning conform de Vlaamse Wooncode werd bevonden. Dat wil zeggen, hij mag de woning vanaf die datum effectief verhuren, ook al volgt het attest pas later.
Dat is ook het geval tijdens de beroepsprocedure, wanneer de burgemeester eerder een conformiteitsattest weigerde of geen beslissing nam, en het dossier nu bij het agentschap Wonen-Vlaanderen ligt.

Ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring

De wooninspecteur, de gemeente, een sociale woonorganisatie en iedereen die er belang bij heeft, kan een verzoek indienen tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van een woning. De burgemeester moet normaal gezien binnen de 3 maanden na ontvangst van dat verzoek, een beslissing nemen. Beroep is mogelijk binnen de 30 dagen.

Als bij de behandeling van het beroep blijkt dat de anticoronamaatregelen beletten om de nodige vaststellingen te doen, vangt een nieuwe termijn van drie maanden aan na de opheffing van de anticoronamaatregelen. Dus vanaf 18 juli 2020.

De indiener van het beroep mag normaal gezien vragen om gehoord te worden, maar in de huidige omstandigheden zal de indiener in de plaats daarvan een uitnodiging krijgen om zijn standpunten en argumenten schriftelijk toe te lichten.

Heffing op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen

Het Vlaamse gewest kan een gewestbelasting heffen op de ongeschikte en onbewoonbaar verklaarde woningen die geïnventariseerd werden, maar als de gemeente een eigen heffingsreglement heeft, krijgt de gemeentelijke heffing voorrang en vervalt de gewestelijke heffing. De gemeente moet het gewest vóór 31 maart van het aanslagjaar op de hoogte brengen van zijn heffing met een gemeenteraadsbesluit. Die termijn wordt voor dit jaar alvast verlengd tot 31 mei.

Verhuur aan daklozen

Om voldoende winteropvang te vinden voor daklozen, laat de wet toe dat er op de private huurmarkt woningen worden aangeboden die afwijken van de minimale woonkwaliteitseisen en normen. Maar dat kan alleen als de woning bestemd is voor de opvang van dak- en thuislozen, tijdens de winterperiode, en gedurende maximum 6 maanden. Omwille van het coronavirus wordt de verhuur buiten het sociale huurstelsel van woningen die niet voldoen, nu uitzonderlijk toegestaan tot 31 augustus 2020, en zonder beperking van de looptijd.

Renovatiepremie

Zolang de anticoronamaatregelen gelden, kan u een renovatiepremie aanvragen door het aanvraagdossier af te geven bij het agentschap, of door het dossier per brief of langs elektronische weg op te sturen. Dat laatste kan nu zonder digitale handtekening. Voor premieaanvragen die ingediend worden tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020, kan de tegemoetkoming bovendien berekend worden op facturen die dateren van 15 maart 2018 of later – dus op facturen die méér dan 2 jaar oud zijn. De regering maakt het ook mogelijk om meer dan 2 jaar na de eerste aanvraag, een tweede aanvraag in te dienen.

Andere

Het besluit van 3 april 2020 bevat nog andere afwijkingen: o.m. voor sociale verhuurkantoren, voor de huurwaarborgen, huurpremies en huursubsidies voor behoeftige huurders, en voor transitwoningen.

Tot en met 17 juli 2020

Het bewuste besluit treedt in werking op 15 april 2020 en het treedt - grotendeels - buiten werking op 18 juli 2020.

Carine Govaert
  370