Covid-19: politie kan nog tot 31 juli digitale afschriften afleveren van pv’s met elektronische zegel

Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

De politiediensten mogen nog tot 31 juli 2020 digitale kopieën en digitale uittreksels afleveren van hun processen-verbaal die getekend zijn met een geavanceerde elektronische zegel. Normaal gezien liep deze coronamaatregel slechts tot 17 juni 2020, maar de Regering-Wilmès II wil ook tijdens de zomermaanden zo veel mogelijk fysiek contact vermijden. De pandemie is dan wel onder controle, het virus is er nog steeds.

Gedematerialiseerde processen-verbaal

De klachten en aangiften die worden ingediend bij de leden van het operationeel politiekader, de inlichtingen die ze krijgen en de vaststellingen die ze hebben gedaan in verband met misdrijven worden n een proces-verbaal gegoten die aan de bevoegde gerechtelijke overheid wordt overgezonden. Dat geldt ook voor de vaststellingen gedaan door de leden van het administratief en logistiek kader wanneer zijn gemachtigd zijn om pv’s op te maken. De pv’s worden opgesteld in gematerialiseerde of gedematerialiseerde vorm.

Elektronische zegel

Het gedematerialiseerd pv wordt door de verbalisant ondertekend d.m.v. een gekwalificeerde elektronische handtekening.
In sommige gevallen wordt een geavanceerd elektronisch zegel als elektronische handtekening gebruikt:
  • wanneer de verbalisant wettelijk niet gehouden is zich bij naam te identificeren in het pv
  • voor pv’s m.b.t. de vaststellingen verricht in het kader van art. 62 en 65§1 van de Wegverkeerswet
  • voor bepaalde categorieën pv’s m.b.t. bepaalde strafbare feiten die, afhankelijk van de aard van de feiten en omstandigheden van de zaak, niet of nog niet vervolgd worden door het openbaar ministerie (het College van procureurs-generaal heeft deze categorieën geconcretiseerd in een richtlijn).

De pv’s ondertekend met behulp van een geavanceerd elektronisch zegel worden gelijkgesteld met de processen-verbaal ondertekend met behulp van een handgeschreven handtekening.

Digitale kopieën en uittreksels

Via de “Wet van 20 mei 2020 met diverse coronamaatregelen op gebied van justitie” heeft de wetgever beslist dat de politiediensten tijdelijk ook digitale kopieën of digitale uittreksels van hun pv’s getekend met behulp van een geavanceerd elektronisch zegel mogen afleveren.

Het gebruik van het geavanceerde elektronische zegel heeft in dit geval niet als doel om bewijskracht te geven aan het pv dat is ondertekend via een eID maar om een “eensluidend afschrift” te generen zodat communicatie rond dat specifieke pv naar externen toe mogelijk kan worden gemaakt zonder dat het rijksregisternummer van de auteur wordt vrijgegeven (bij ondertekening met het eID is het RRN-nummer van de opsteller zichtbaar op het ondertekeningscertificaat).

Het “gezegelde pv” heeft alleen de waarde van een kopie en in geval van een geschil zal de bevoegde administratie in de mogelijkheid zijn om het origineel (dat bewijskracht heeft) voor te leggen aan de rechter.

De verzending van de gedematerialiseerde kopieën of de uittreksels houdt een belangrijke vooruitgang in, gezien de actoren van justitie en de rechtsonderhorigen hierdoor – volgens de vastgestelde regels – op digitale manier en vanop afstand toegang kunnen krijgen tot de informatie die vervat zit in de processen-verbaal.

In werking: 17 juni 2020

Bron: Koninklijk besluit van 15 juni 2020 tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 17 juni 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  265