Covid-19: kleine zelfstandigen krijgen betalingsuitstel voor vennootschapsbijdrage

Wet tot wijziging van hoofdstuk II van titel III van de houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen om in 2020 de betaaldatum van de vermelde bijdrage uit te stellen naar 31 oktober

“Zelfstandigen in vennootschap” krijgen 3 maanden extra tijd om hun jaarlijkse vennootschapsbijdrage te betalen. De deadline verschuift van 30 juni naar 31 oktober 2020. Een tegemoetkoming in het kader van de coronacrisis.

Steun voor kleine zelfstandigen

In België oefent één op twee zelfstandigen zijn activiteit uit onder de vorm van een vennootschap. Het gaat hier voornamelijk om kleine zelfstandigen zoals handelaars, garagehouders en restaurantuitbaters. Heel wat zaken zijn getroffen door de sluitingsplicht of kampen met een zwaar omzetverlies door de coronacrisis. De wetgever wil hen dan ook wat financiële ademruimte geven.

Bijdrage 2020

De wetgever voorziet dan wel uitstel van betaling, de bedragen wijzigen niet. De betrokkenen moeten dus 347,50 of 868 euro betalen naargelang hun balanstotaal. Het KB daarover is op 5 juni in het Belgisch Staatsblad verschenen. Maar let op: met dat KB heeft de federale regering wel de drempel van het balanstotaal opgetrokken, van 700.247,09 euro naar 702.954,47 euro. Concreet wil dit zeggen dat meer vennootschappen de lagere bijdrage van 347,5 euro zullen moeten betalen. Want alleen vennootschappen die in 2018 een balanstotaal hadden van meer dan 702.954,47 euro moeten 868 euro betalen.

Toepassing

De wet van 29 mei 2020 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020 en is van toepassing op de bijdrage die betrekking heeft op het jaar 2020.

Bron: Wet van 29 mei 2020 tot wijziging van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen om in 2020 de betaaldatum van de vermelde bijdrage uit te stellen naar 31 oktober, BS 8 juni 2020.
Zie ook
Koninklijk besluit van 25 maart 2020 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 5 juni 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  308