Covid-19: federale ambtenaren kunnen bijspringen in ziekenhuizen… dat en andere maatregelen voor federaal openbaar ambt

Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19

Federale ambtenaren met een medische achtergrond kunnen tijdens de coronacrisis bijspringen in een ziekenhuis of gezondheidsinstelling. Regering Wilmès II heeft de nodige regels voor de terbeschikkingstelling vastgelegd. Daarnaast lanceert ze ook een reeks andere maatregelen zodat de FOD’s en POD’s (en de diensten die ervan afhangen), Defensie, de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van openbaar nut kunnen inspelen op de huidige, bijzondere werkomstandigheden. En ook de federale ambtenaren zelf (statutairen, contractuelen, stagiairs en mandaathouders) kunnen tijdens de crisisperiode rekenen op bijzondere tegemoetkomingen.

Opschorting van termijnen

Alle dwingende termijnen opgenomen in de reglementaire bepalingen betreffende het statuut van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt die nadelig kunnen zijn (door een uitdrukkelijke bepaling, door overschrijding van de vastgelegde periode) en die verhinderen dat iemand zijn rechten niet ten volle kan uitoefenen zijn opgeschort tijdens de crisisperiode (periode van 18 maart 2020 tot einde crisis). Het gaat om de termijnen m.b.t. de administratieve en geldelijke loopbaan, de evaluatie, de tuchtzaken, de verloven, de toelagen en de vergoedingen.

De termijn van orde valt buiten het toepassingsgebied. De termijnen voor de selectie (rekrutering of bevordering) worden niet opgeschort, net als de termijnen voor het inleiden van een procedure voor de beroepscommissies evaluatie of voor het inleiden van een tuchtprocedure.

Woon-werkverkeer

Telewerk is de norm. Personeelsleden die zich op vraag van hun hiërarchische eerdere toch naar hun werkplek moeten begeven en geen gebruik willen of kunnen maken van het openbaar vervoer kunnen rekenen op een vergoeding voor hun woon-werkverkeer (KB van 13 juli 2017). Dat geldt voor ieder personeelslid, ook zij die normaal gezien gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Herverdeling personeel

Om de continuïteit van de openbare dienstverlening te garanderen, mogen de federale diensten maatregelen nemen om hun personeel te herverdelen. Regering Wilmès vraagt om hiervoor prioritair beroep te doen op de tijdelijke terbeschikkingstelling. Maar er zijn ook andere opties zoals tijdelijke vervanging, enz. Het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning moet steeds op de hoogte worden gebracht.

Bij gebrek aan vrijwilligers kan de leidende ambtenaar van de federale dienst van herkomst gebruik maken van een ambtshalve tijdelijke terbeschikkingstelling. Voor een hernieuwbare periode van maximaal 3 maanden.

Terbeschikkingstelling van ziekenhuizen...

Personeelsleden van het federaal openbaar ambt met een medische achtergrond kunnen tijdelijk bijspringen in een openbare of private gezondheidsinstelling. Als die instelling daarom vraagt.

Om geen tijd te verliezen in zo’n urgente situatie, voorziet de regering Wilmès niet in een specifieke aanwijzingsprocedure. Maar ze vraagt de federale diensten wel om rekening te houden met de afstand tussen gezondheidsinstelling en de woonplaats van het betrokken personeelslid alvorens hun instemming te geven of het personeelslid ter beschikking te stellen.

De regering verduidelijkt wel de administratieve en geldelijke situatie van het terbeschikkinggestelde personeelslid: hij of zij blijft ten laste van zijn federale dienst en behoudt zijn rechten in zijn federale dienst tijdens de periode van terbeschikkingstelling. De lopende evaluatie wordt in de federale dienst verdergezet.

...en de Economic Risk Management Group

Er wordt een soortgelijke terbeschikkingstelling gecreëerd voor mandaathouders die het platform Economic Risk Management Group moeten ondersteunen.

Dienstvrijstelling wanneer telewerk niet gaat

Personeelsleden waarvan de functie niet geschikt is voor telewerk, maar waarvan hun afwezigheid niet vereist is op de werkplek worden ter beschikking gesteld van de leidende ambtenaar. Die zal hen dan taken toekennen die zoveel mogelijk verband houden met hun normale functie. Als dat niet haalbaar is, dan verleent de leidende ambtenaar hen een dienstvrijstelling.

Inhaalverlof

De periodes van 14 dagen waarbinnen de inhaalrust moet worden opgenomen, worden aangepast tot een periode tot en met 31 december 2020. Voor de operationele eenheden en nood- en hulpcentrales van de Civiele Veiligheid, de centra en Bureau T van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken en de diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën kan de grens van 50uur per week worden overschreden.

In werking: de bepalingen gelden alleen tijdens de coronacrisis (periode van 18 maart 2020 – einde ).

Bron: Koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, BS 24 april 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  335