Covid-19: consumentenkrediet aflossen hoeft even niet als je in financiële moeilijkheden zit door corona

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan

Wie financiële problemen heeft door de coronacrisis, kan onder bepaalde voorwaarden 3 maanden betalingsuitstel krijgen van zijn consumentenkrediet.

Naar het voorbeeld van het uitstel voor de aflossing van hypothecaire leningen

Eerder werd op een gelijkaardige manier uitstel verleend voor de afbetaling van een hypothecair krediet. Maar omdat heel wat particulieren ook moeilijkheden hebben met de aflossing van kleinere aankopen op krediet (denk aan auto’s, wasmachines, elektronica), komt de wetgever ook met uitstel voor consumentenkredieten.

Concreet kunnen kredietverleners, tussen 1 mei en 31 juli 2020, op specifieke vraag van kredietnemers uitstel van betaling verlenen van een lening of verkoop op afbetaling of verlenging van de nulstellingstermijn bij kredietopening (zowel voor kapitaal als interesten) voor een termijn van maximum 3 maanden. Deze termijn kan nog eens met 3 maanden worden verlengd als dat nodig is. Aan het uitstel zijn wel voorwaarden verbonden.

Voorwaarden

Om te genieten van het tijdelijk regime van schorsing van de verplichtingen van terugbetaling of de verlenging van een nulstellingstermijn, moet aan volgende cumulatieve voorwaarden zijn voldaan:
  • de kredietnemer vraagt zelf een uitstel van terugbetaling of de verlenging van de nulstellingstermijn van zijn krediet
  • er is geen betalingsachterstand van het betrokken krediet van meer dan één maand op 1 april 2020
  • de kredietnemer lijdt een inkomensverlies door de coronacrisis. Indien er meerdere personen officieel op hetzelfde adres wonen, is het voldoende dat één van deze personen dat inkomensverlies, ook wanneer het krediet niet op zijn of haar naam, maar op de naam van één van de andere personen werd aangegaan
  • de maandelijkse terugbetaling van het kapitaal en interesten van het betrokken krediet bedraagt minstens 50 euro per maand.

Uitstel

Indien aan alle voorwaarden is voldaan, kent de kredietgever uitstel van terugbetaling toe van kapitaal en interesten voor een lening of verkoop op afbetaling van het betrokken krediet. Hij kan de uitgestelde intresten voor de overbrugde periode nadien verrekening via een spreiding over de nog resterende terugbetalingstermijnen of in 1 keer samen met de laatste terugbetalingstermijn.

Voor een kredietopening dient de nulstellingstermijn door de kredietgever te worden uitgesteld met maximaal 3 maanden indien de nulstellingstermijn van die kredietopening wordt bereikt in de periode tussen 1 mei en 31 juli 2020. Tijdens de periode van dit uitstel blijven de op de kredietopening contractueel van toepassing zijnde interesten verschuldigd.

Uitzonderingen

De kredietgever is niet verplicht om uitstel toe te staan als op het moment van de aanvraag et totaal roerend vermogen op de zich- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of andere bank groter is dan 25.000 euro. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.

Wijziging van de kredietovereenkomst

Het uitstel wordt beschouwd als een toegelaten wijziging van de kredietovereenkomst en kan leiden tot een overschrijding van de bij Koninklijk Besluit van 14 september 2016 bepaalde maximale terugbetalingstermijn en nulstellingstermijn. De wijzigingen van de kredietovereenkomst (incl. de nieuwe einddatum van het krediet) moeten dan ook geregistreerd worden in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

De wijziging van de kredietovereenkomst kan worden vastgesteld via een bijvoegsel bij de kredietovereenkomst.

Tijdelijk

De maatregelen zijn tijdelijk: de wet heeft uitwerking vanaf 1 mei 2020 en treedt buiten werking op 31 januari 2021.

Bron: Wet van 27 mei 2020 betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan, BS 29 mei 2020.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  579