Covid-19: Compensatiepremie van 2.000 euro voor Brusselse ondernemers met groot omzetverlies door coronacrisis

Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan ondernemingen die een terugval van hun activiteit ondergaan als gevolg van de gezondheidscrisis COVID-19

Brusselse zelfstandigen en micro-ondernemingen (met minder dan 5 voltijdse werknemers) die niet verplicht moeten sluiten door de coronacrisis, maar er wel een belangrijk omzetverlies door lijden, kunnen bij ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW)’ een eenmalige compensatiepremie van 2.000 euro aanvragen.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering voorziet voor deze maatregel een budget van 102 miljoen euro.

De ondernemers moeten hun premieaanvraag tussen 8 juni en 30 juni 2020 elektronisch indienen bij ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid’ (BEW).

Wie kan de compensatiepremie aanvragen?

Zelfstandigen, vennootschappen of verenigingen die voldoen aan volgende voorwaarden, kunnen de compensatiepremie aanvragen:
 • maximaal 5 werknemers in voltijdse equivalenten tewerkstellen, op basis van de laatste bij de NBB gepubliceerde sociale balans (of, indien geen verplichte publicatie van de sociale balans, op basis van de Dimona- of DmfA-kopieën);
 • op 18 maart 2020 beschikken over een vestigingseenheid ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, er een economische activiteit uitoefenen, en er beschikken over menselijke middelen en eigen goederen;
 • de Covid-19-premie van 4.000 euro per vestigingseenheid niet hebben aangevraagd, noch enige andere premie in het kader van de Covid-19-crisis bij een gewest, een gemeenschap of een instelling van openbaar nut die van een van deze entiteiten afhangt;
 • geen publieke onderneming zijn, noch een onderneming die opdrachten van algemeen belang vervult, noch een onderneming waarvan het maatschappelijk doel geen economisch karakter heeft, noch een onderneming waarvan de financiering van publieke oorsprong 50% overstijgt;
 • niet actief zijn in de primaire productie van landbouwproducten of in de visserij- of aquacultuursector;
 • tijdens het lopende belastingjaar en de twee voorgaande belastinjaren niet meer dan 200.000 euro de minimis-steun ontvangen hebben.

Steunbedrag

De steun bestaat uit een eenmalige premie van 2.000 euro voor:
 • een zelfstandige onderneming natuurlijke persoon (eenmanszaak), die het volledig overbruggingsrecht ontving voor maart of april 2020, dat hem vóór 3 juni 2020 werd toegekend;
 • en vennootschap waarvan een zaakvoerder/bestuurder het volledig overbruggingsrecht ontving voor maart of april 2020, dat hem vóór 3 juni 2020 werd toegekend;
 • een vennootschap waarvan de zaakvoerder/bestuurder geen zelfstandige is (in loondienst) en waarvan de meerderheid van de werknemers in maart of april 2020 tijdelijk werkloos was in het kader van Covid-19-crisis;
 • een vereniging waarvan de meerderheid van de werknemers in maart of april 2020 tijdelijk werkloos was in het kader van de Covid-19-crisis.

De steun wordt slechts één keer aan dezelfde begunstigde toegekend.

Steunaanvraag

De steunaanvraag moet tussen 8 juni en 30 juni 2020 elektronisch ingediend worden bij ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW)’, met het daartoe bestemde aanvraagformulier.

Het formulier moet de volgende bijlagen bevatten:
 • een bankattest betreffende de zichtrekening van de onderneming (of een rekeninguittreksel met vermelding van de benaming van de onderneming en het rekeningnummer);
 • een foto van de bankkaart voor de zichtrekening van de onderneming (jpegformaat);
 • een foto recto/verso van de identiteitskaart van de ondertekenaar van de aanvraag (jpegformaat);
 • voor een vennootschap waarvan de zaakvoerder in loondienst is of voor een vereniging:
  • een kopie van de loonbrief van de zaakvoerder of de bestuurder in loondienst voor april 2020;
  • een verklaring op erewoord aangaande het feit dat de meerderheid van de werknemers van de onderneming in maart of april 2020 tijdelijk werkloos was als gevolgd van de Covid-19-crisis.

BEW bezorgt zijn beslissing om de steun toe te kennen binnen de 3 maanden na de indiening van de steunaanvraag aan de begunstigde.

De steun wordt in één enkele schijf vereffend op een Belgisch bankrekeningnummer op naam van de begunstigde.

Persoonsgegevens

BEW is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die betrekking hebben op de steunaanvraag. BEW kan deze persoonsgegevens en andere gegevens bekomen van de aanvrager of van een andere overheidsinstantie.

De maximale bewaringstermijn voor de persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt bedraagt 3 jaar, behalve voor persoonsgegevens die eventueel nodig zouden zijn voor de behandeling van geschillen met de steunaanvrager, gedurende de tijd die nodig is om dergelijke geschillen te behandelen.

Uitsluiting

Het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 somt alle gevallen op waarin de aanvrager of begunstigde niet in aanmerking komt voor compensatiepremie, of waarin hij de ontvangen steun moet terugbetalen (art. 9).

Controle, terugvordering van de steun en sancties

De inspecteurs van de ‘Directie Economische Inspectie’ van ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid’ controleren de toepassing van het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van 28 mei 2020 en houden toezicht op de naleving ervan. Ze maken zich bij de uitoefening van hun ambt kenbaar met een legitimatiekaart.

Zij mogen zich bij het opsporen en vaststellen van inbreuken op dit besluit onder meer tijdens de gewone openings- of werkuren toegang verschaffen tot of zich toegang laten verschaffen tot alle plaatsen waarvan zij op redelijke gronden van oordeel zijn dat de betreding ervan voor het vervullen van hun taak noodzakelijk is, zij mogen vaststellingen doen door het maken van beeld- en geluidsmateriaal, enz.

De inspecteurs stellen de inbreuken vast via een procesverbaal dat bewijskracht heeft tot het tegendeel bewezen is. Een kopie van het proces-verbaal wordt binnen de 15 dagen na de vaststelling van de inbreuken overgemaakt aan de inbreukpleger.

Administratieve boete

Er kan een administratieve boete van 4.000 tot 8.000 euro worden opgelegd aan een natuurlijke of rechtspersoon:
 • die op bedrieglijke wijze de steun probeert te bekomen of heeft bekomen;
 • die in het kader van de steunaanvraag of de controle op de toegekende steun valse documenten of onrechtmatig verkregen documenten voorlegt.

In werking

Het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020 treedt in werking op 8 juni 2020.

Bron: Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020 betreffende de steun aan ondernemingen die een terugval van hun activiteit ondergaan als gevolg van de gezondheidscrisis Covid-19, BS 3 juni 2020.
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  262