Covid-19: Brussel verschuift aanplakkingsplicht vergunning naar vergunningvrager

Besluit nr. 2020/037 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten

Beslissingen over milieuvergunningen en milieuattesten moeten nu al aangeplakt worden door de vergunningvrager. Het Brussels gewest maakt die maatregel ook van toepassing op de beslissingen over stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten. Of toch tijdelijk. Reden? Door de vele achterstallige beslissingen en achterstallige openbare onderzoeken is er niet genoeg plaats meer op de gemeentelijke aanplakkingsborden.

Elke beslissing die een college, een gewestambtenaar of de Brusselse regering neemt over een stedenbouwkundige vergunning of attest of over een verkavelingsvergunning wordt gedurende ten minste 15 dagen aangeplakt aan het gemeentehuis van de gemeente waar het project zal worden uitgevoerd. De gemeente neemt die informatie over op haar website. En een gemeenteambtenaar plakt de vergunningsbeslissing gedurende diezelfde periode aan op de bestaande of toekomstige toegangen tot het onroerend goed, en op 100 meter afstand.

Het gewest brengt nu – tijdelijk – 5 wijzigingen aan in dit regime:
 • Het gewest schrapt de verplichte aanplakking door de gemeente.
 • Het verplicht de gemeenten om de vergunningsbeslissing gedurende ten minste 30 dagen te publiceren op hun websites (i.p.v. 15 dagen).
 • Het legt de aanplakkingsplicht bij de aanvrager.
 • De aanvrager moet de vergunningsbeslissing gedurende ten minste 15 dagen aanplakken:
  • op het goed, op een plaats die vanaf de openbare weg zichtbaar is, en
  • aan de bestaande of toekomstige toegangen die op de grens tussen het goed en de openbare weg liggen of – als er geen toegang tot het goed is – op de muren en gevels ervan aan de kant van de openbare weg.
 • Het gewest schrapt tot slot de aanplakking aan weerskanten van het goed, op een afstand van 100 meter, of aan de eerste kruispunten aan weerskanten van het goed indien die op een kortere afstand liggen.

Als de vergunningverlenende overheid haar vergunningsbeslissing meedeelt aan de vergunningvrager, zal zij bij haar mededeling een exemplaar voegen van het bericht dat de aanvrager moet aanplakken. De vergunningvrager moet dat bericht dan binnen de 18 dagen aanplakken.

Als de vergunningtermijn verstrijkt zonder dat de vergunningverlener een beslissing heeft genomen, wordt de vergunning geacht geweigerd te zijn, en dan moet de aanvrager op eigen intiatief binnen de 18 dagen na het verstrijken van die termijn, een bericht aanplakken.

Belangstellenden kunnen de integrale vergunningsbeslissing inkijken op het gemeentehuis. Dat kan:
 • op elke dag dat het gemeentehuis open is voor het publiek, tussen 9u ’s morgens tot 12u ’s middags, en
 • ten minste één werkdag per week, eventueel op afspraak, ’s avonds tot 20 uur, behalve in de periode van 15 juli t.e.m. 15 augustus.

Dit bijzonderemachtenbesluit treedt in werking op 17 juni 2020, maar de afwijkende aanplakkingsprocedure geldt wel al voor alle vergunningsbeslissingen die tussen 16 juni 2020 en 31 december 2020 moeten worden aangeplakt.

Zie ook:
Carine Govaert
  251