Covid-19: Brussel verlengt milieu- en bouwvergunningstermijnen

Besluit nr. 2020/038 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen uit het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en uit de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

Met zijn bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/001 had het Brussels gewest alle verval- en beroepstermijnen uit de Brusselse wetgeving geschorst van 16 maart tot en met 15 juni. Vanaf 16 juni beginnen alle termijnen dus weer verder te lopen. Maar om de burger – en vooral de administratie – wat extra ademruimte te geven, verlengt het bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/038 de belangrijkste termijnen op het vlak van ruimtelijke ordening en leefmilieu.

Vergunningsbeslissing

De termijn waarbinnen de Brusselse autoriteiten een stedenbouwkundige vergunning of attest, een verkavelingsvergunning, of een milieuvergunning of -attest moeten toekennen of weigeren, wordt met 6 maanden verlengd voor alle aanvragen die op 16 juni 2020 nog in behandeling waren. Met andere woorden: bij de normale behandelingstermijn worden de dagen geteld waarop de behandelingstermijn geschorst was in uitvoering van het bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/001, plus 6 maanden.
Ook voor de vergunningsaanvragen die tussen 16 juni en 31 december 2020 worden ingediend, komen er 6 maanden bij.

Voor al die aanvragen verloopt het openbaar onderzoek op afspraak. En dit tot het einde van het jaar.

De personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk gevraagd hebben om gehoord te worden door de overlegcommissie, worden ook maar met mondjesmaat toegelaten op het overleg: maximum 2 personen per petitie, per wijkcomité of per vereniging, en maximum 2 begeleiders of vertegenwoordigers voor diegenen die in eigen naam komen.
Na akkoord kan de overlegcommissie ook via videoconferentie vergaderen.

De verlenging van de vergunningstermijn stopt als een stedenbouwkundige aanvraag tussendoor wordt gewijzigd en als ze daardoor onderworpen wordt aan een nieuwe openbaarmaking – met openbaar onderzoek en eventueel tussenkomst van de overlegcommissie.

Het besluit voert ook een korte termijnverlenging in voor vergunningsaanvragen die gepaard gaan met een speciale openbaarmaking en aanvragen die betrekking hebben op een schoolgebouw of die de tussenkomst van de overlegcommissie vereisen. De termijnen worden daar verlengd met 45 dagen.

Verlenging van milieuvergunning

De toelatingen, handelingen en beslissingen die genomen worden in uitvoering van de milieuvergunningsordonnantie en waarvan de geldigheidsduur afloopt tussen 16 juni 2020 en 15 (!) december 2020, worden eveneens met 6 maanden verlengd. Brussel wil zo vermijden dat de ondernemingen zonder vergunning of toelating vallen.

De verlenging geldt ook voor de handelingen en beslissingen die normaal gezien aflopen tussen 16 juni en 15 december 2020, maar die nog verlengd kunnen worden. Op voorwaarde dat de verlenging afhangt van een formaliteit die tussen 16 december 2019 en 15 december 2020 vervuld had moeten worden of nog vervuld moet worden.
Die uitzondering geldt niet als de milieuvergunning verlengd moest worden en de verlengingsaanvraag niet tijdig – dat is niet vóór 16 maart 2020 – werd ingediend.

Koeltechnici

De certificaten van bekwaamheid van koeltechnici en koeltechnische bedrijven blijven maar 5 jaar geldig. Ze worden verlengd als de kandidaten slagen in een actualisatie-examen. En ook daarvoor heeft het gewest een oplossing uitgewerkt: ‘Wanneer de houder van de registratie de voorwaarde inzake het behalen van een bekwaamheidsattest voor zijn personeel (...) onmogelijk vóór 31 december 2020 kan naleven, wordt deze voorwaarde opgeschort voor een periode van zes maanden’.

Keuring van mazouttank

De eerste periodieke controle van een ná 26 augustus 2018 nieuw aangekochte of vervangende ingegraven mazouttank met een inhoud van méér dan 10.000 liter (maar minder dan 50.000 liter), moet normaal gezien plaatsvinden vóór 27 augustus van dit jaar. De Brusselse regering verschuift die deadline naar 27 augustus 2021.

De eerste periodieke controle van een op 27 augustus 2018 al bestaande ingegraven tank met een inhoud van meer dan 10.000 liter, moet plaatsvinden vóór 27 augustus van volgend jaar. En ook daar komt er een jaar bij.

Advies over beroep

Het Stedenbouwkundig College geeft advies over elk beroep dat bij de regering wordt aangespannen tegen een vergunningsbeslissing van een college of gewestambtenaar. De termijn waarbinnen het college een advies moet formuleren, wordt met 3 maanden verlengd indien het beroep werd ingediend vóór 15 juni 2020, er een hoorzitting moet gehouden worden en die hoorzitting op 16 maart 2020 nog niet had plaats gevonden.
De verlenging met 3 maanden geldt ook wanneer een persoon tussen 16 juni 2020 en 31 december 2020 beroep indient en hij expliciet vraagt om gehoord te worden.

Het bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/038 treedt in werking op 16 juni. Het blijft geldig tot 31 december 2020.

Zie ook:
Carine Govaert
  278