Covid-19: Afwijkende procedures voor Raad van State van 9 april tot 3 mei (of langer)

Koninklijk besluit nr. 12 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken

Het coronavirus bemoeilijkt de procedures voor de afdeling bestuursrechtsrechtspraak van de Raad van State. Met haar twaalfde bijzonderemachten-KB zorgt de regering voor werkbare regels en termijnen. De afwijkende procedures zijn in de praktijk al ingegaan op 9 april.

Alle termijnen voor het instellen van een procedure of het behandelen van een dossier die vervallen in de periode van 9 april tot en met 3 mei 2020 en waarvan het verval kan leiden tot één of andere vorm van sanctie, worden automatisch verlengd tot ‘30 dagen’ na 3 mei 2020. Dus tot 3 juni 2020.
Voor de hoven en rechtbanken bestaat een gelijkaardige maatregel (verlenging met één maand’).

Die termijnverlenging is uiteraard niet van toepassing op vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid of op vorderingen tot het bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Het KB opent echter de mogelijkheid om dergelijke UDN-procedures af te handelen zonder openbare rechtzitting. Op voorwaarde dat alle partijen schriftelijk opmerkingen konden formuleren en de bevoegde auditeur eveneens schriftelijk advies heeft uitgebracht. Deze maatregel blijft van kracht tot 2 juni.

Bovendien kunnen ook de ‘gewone’ procedures en beroepen afgewerkt worden zonder openbare rechtzitting als de partijen daarom zelf verzoeken, of als zij daarmee akkoord gaan. En dit tot 60 dagen na het verstrijken van de einddatum. Dus tot 2 juli 2020.

De deadline van 3 mei kan bovendien opgeschoven worden bij koninklijk besluit. In dat geval worden alle termijnen verlengd tot 30 of 60 dagen na de nieuwe einddatum.

Nog tot 3 mei kunnen de partijen die betrokken zijn bij zo’n afwijkende procedure, hun processtukken en aanvullende stukken gewoon per mail bezorgen op dringend@raadvst-consetat.be of op elk ander mailadres dat hen werd doorgegeven. De Raad zelf zal tussen 9 april en 3 mei ook alle kennisgevingen en mededelingen per mail versturen. Tenzij de bestemmeling een particulier is die geen mailadres heeft.

Het bijzonderemachten-KB heeft uitwerking sinds 9 april 2020.

Carine Govaert
  416