Covid-19: 4.000 euro voor Brusselse dienstenchequeondernemingen en extra vergoeding voor hun huishoudhulpen tijdens coronacrisis

Besluit nr. 2020/012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten betreffende de invoering van steunmaatregelen voor de erkende dienstenchequeondernemingen en hun werknemers naar aanleiding van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Het Bussels Hoofdstedelijk Gewest heeft drie maatregelen getroffen om de erkende dienstenchequebedrijven en hun huishoudhulpen in Brussel tijdens deze coronacrisis te ondersteunen.

Het gaat om volgende steunmaatregelen:
 • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent een forfaitair bedrag van 4.000 euro toe aan erkende dienstenchequeondernemingen die hun zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben;.
 • de huishoudhulpen van dienstenchequeondernemingen die hun zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en die op het grondgebied van het Gewest werken, kunnen naast hun tijdelijke werkloosheidsuitkering een bijkomende vergoeding van 2,5 euro bruto per uur tijdelijke werkloosheid ontvangen;
 • om tijdens deze coronacrisis een minimumdienstverlening te kunnen waarborgen voor personen die sterk afhankelijk zijn van dienstencheques, bv. om hun boodschappen te laten doen, verhoogt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de gewestelijke tussenkomst: de erkende dienstenchequeondernemingen die nog actief zijn, krijgen voor de periode van 18 maart 2020 tot en met 30 april 2020 een verhoogde interventie van 2 euro, d.w.z. 16,60 euro in plaats van 14,60 euro per dienstencheque. Om van deze verhoogde tussenkomst te kunnen genieten, moeten de dienstencheques vóór 30 juni 2020 aan het uitgiftebedrijf worden aangeboden voor terugbetaling.

Forfait van 4.000 euro

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent via het uitgiftebedrijf (Sodexo) automatisch een eenmalig forfaitair bedrag van 4.000 euro toe aan de erkende dienstenchequeondernemingen. Dit op voorwaarde dat op datum van de betaling van de steun:
 • de maatschappelijke zetel van deze erkende dienstenchequeondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is;
 • ze zich niet in een opening van faillissement of in een faillissement bevinden, en
 • ze niet het voorwerp uitmaken van een maatregel tot inbeslagname of blokkering van de terugbetaling van hun dienstencheques.

Bijkomende vergoeding voor werknemers

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent, via het uitgiftebedrijf (Sodexo), onrechtstreeks steun toe om de werkgelegenheid van de werknemers die tewerkgesteld zijn bij de erkende dienstenchequeondernemingen te behouden, wanneer deze werknemers op tijdelijke werkloosheid werden gezet naar aanleiding van het virus Covid-19 in de loop van de periode van 18 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

Deze steun bedraagt voor elke betrokken werknemer 2,50 euro bruto per aangegeven uur tijdelijke werkloosheid.

Het gaat hierbij om alle werknemers tewerkgesteld via een arbeidsovereenkomst met de erkende dienstenchequeondernemingen, en voor wie deze ondernemingen, tijdens de periode van 1 januari 2019 tot 29 februari 2020, minstens één Brusselse dienstencheque terugbetaald hebben gekregen als tegenprestatie voor de uitvoering van arbeidsprestaties door deze werknemers.

Wanneer de erkende dienstenchequeondernemingen de steun hebben ontvangen van Sodexo, storten zij deze binnen de 15 werkdagen rechtstreeks door aan hun werknemers. De ondernemingen moeten wel een bedrijfsvoorheffing van 26,75% inhouden (zoals bij de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid), hetgeen per werknemer uitkomt op een netto-uitkering van 1,83 euro per aangegeven uur tijdelijke werkloosheid.

Een erkende dienstechequeonderneming die de verschuldigde steun niet aan de betrokken werknemer uitbetaalt, riskeert een administratieve boete van 500 euro per werknemer, en een terugvordering van de steun.

Indienen steunaanvraag

De erkende dienstenchequeonderneming dient bij ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid’ uiterlijk op 15 mei 2020 een aanvraag tot vereffening van de voorziene werknemerssteun in, en dat volgens de hiernavolgende procedure.
De erkende dienstenchequeonderneming:
 • vult het elektronisch formulier, dat op de website van ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid’ staat, aan met haar erkenningsnummer, haar naam, en het adres van haar maatschappelijke zetel gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • voegt bij haar aanvraag een Excel-bestand (beschikbaar op de website van ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid’) dat aangevuld moet worden met:
  • de naam, de voornaam, het adres en het INSZ van elke werknemer die in tijdelijke werkloosheid werd gesteld tijdens de periode van 18 maart 220 tot en met 30 april 2020;
  • het totaal - gedifferentieerd vastgesteld per maand - van de aangegeven uren tijdelijke werkloosheid voor ieder van hen;
 • voegt bij haar aanvraag ook de ‘Aangifte sociale risico's (ASR)’ die voor elke werknemer werd ingediend bij de sociale zekerheid, die alle aangegeven uren tijdelijke werkloosheid voor de betreffende periode verenigt.

Als de coronacrisis blijft voortduren na 30 april 2020 kan de Brusselse minister van Werk beslissen om de periode te verlengen tot en met 31 mei 2020.
Als de erkende dienstenchequeonderneming haar werknemers dan nog in tijdelijke werkloosheid moet stellen in de loop van de maand mei 2020, moet zij uiterlijk op 15 juni 2020, een aanvraag tot vereffening van de steun indienen en bezorgt ze ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid’ de nodige gegevens met betrekking tot de maand mei.

Controle en strafsancties

‘Brussel Economie en Werkgelegenheid’ controleert of de erkende dienstenchequeondernemingen de steunvoorwaarden hebben nageleefd.

Onverminderd een administratieve boete van 500 euro per werknemer aan wie de verschuldigde steun niet geheel of gedeeltelijk werd betaald, wordt de steun teruggevorderd van de falende erkende dienstenchequeonderneming ten belope van wat niet betaald werd aan de begunstigde werknemer.

Een erkende dienstenchequeonderneming die bij de steunaanvraag valse of verkeerde informatie levert, wordt gestraft met een administratieve boete van 50 tot 100 euro. Deze boete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

In werking

Het ‘besluit nr. 2020/012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten van 23 april 2020’ treedt in werking op 28 april 2020.

Bron: Besluit nr. 2020/012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten van 23 april 2020 betreffende de invoering van steunmaatregelen voor de erkende dienstenchequeondernemingen en hun werknemers naar aanleiding van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 28 april 2020.
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  203