Coördinatiecomité voor overleg tussen Brusselse parketten en arbeidsauditoraten krijgt vorm

Het gerechtelijk arrondissement Brussel telt binnenkort 2 parketten. Een tweetalig parket voor Brussel en een Nederlandstalig parket voor Halle Vilvoorde. Elk parket heeft zijn eigen procureur des Konings. Door de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde komen er ook 2 arbeidsauditoraten. Er is een arbeidsauditeur voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en één voor het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde. Permanent en structureel overleg tussen beide parketten en auditoraten op vlak van opsporing, gerechtelijk onderzoek de uitoefening van de strafvordering, strafuitvoering in het gerechtelijk arrondissement Brussel en de rol van de gedetacheerde substituten is cruciaal. Hiervoor wordt dan ook een coördinatiecomité opgericht.

Uit de wet van 19 juli 2012 tot hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel bleek al dat zowel de procureurs des Konings als de arbeidsauditeurs in het comité zullen zetelen. En dat ze zich kunnen laten bijstaan door leden van het openbaar ministerie van Halle-Vilvoorde en Brussel. Duidelijk was ook al dat het comité minstens één keer per maand zal vergaderen.

Vandaag zet de regering de puntjes op de i met betrekking tot het voorzitterschap, de samenstelling van het secretariaat en het huishoudelijk reglement:

  • het voorzitterschap zal per gerechtelijk jaar volgens een beurtrol worden waargenomen door de procureur des Konings van Brussel, de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde, de arbeidsauditeur van Brussel en de procureurs des Konings van Halle-Vilvoorde. Er kan worden afgeweken van de afwisseling tussen leden die tot dezelfde taalrol behoren. Voorwaarde is wel dat alle leden van het coördinatiecomité hiermee akkoord gaan. In bepaalde gevallen zit de procureur-generaal bij het hof van beroep van Brussel (of zijn vertegenwoordiger) op de voorzittersstoel;
  • het secretariaat is samengesteld uit leden van de secretariaten van de betrokken parketten en auditoraten. De leden van het coördinatiecomité zorgen zelf voor de aanwijzing van minstens 1 persoon. Daarbij moeten ze ervoor zorgen dat de opdrachten van het secretariaat moeten zowel in het Nederlands als in het Frans moeten kunnen worden uitgevoerd. De voorzitter van het coördinatiecomité kijkt toe op de werking van het secretariaat;
  • het coördinatiecomité moet een huishoudelijk reglement goedkeuren. Dat regelt de manier waarop de agenda’s worden bepaald, de oproeping voor de vergaderingen en de vergaderplaatsen en de taken en de werking van het secretariaat.
  • de agenda’s en notulen van het coördinatiecomité worden aan de procureur-generaal bij het Hof van beroep in Brussel bezorgd.

Het KB van 25 maart 2014 treedt in werking op dezelfde dag als de wet van 19 juli 2012. Dat is (in principe) op 31 maart 2014.

Bron:Koninklijk besluit van 25 maart 2014 tot vaststelling van de nadere regels inzake de werking van het coördinatiecomité opgericht bij artikel 150ter van het Gerechtelijk Wetboek, BS 27 maart 2014.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de werking van het coördinatiecomité opgericht bij artikel 150ter van het Gerechtelijk Wetboek

Afkondigingsdatum : 25/03/2014
Publicatiedatum : 27/03/2014

Gepubliceerd op 02-04-2014

  98