‘College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude’ krijgt update

Koninklijk besluit houdende oprichting van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

De Regering zet de strijd tegen fiscale fraude, sociale fraude en sociale dumping onverminderd verder. Via het KB van 9 november 2020 krijgt het ‘College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude’ een update.

Samenstelling College

Het nieuwe ‘College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude’ wordt opgericht bij de minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding.
Het College bestaat uit de administraties (AAII, BBI, Administratie Douane en Accijnzen, AAF, Dienst Coördinantie Antifraude (CAF), CFI,…), directies en instellingen betrokken bij de fraudebestrijding, uit bepaalde procureurs-generaal en uit de federale procureur.
Voor elk van deze personen wordt een plaatsvervanger aangeduid.

De minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding, of zijn vertegenwoordiger, zit het College voor.

Het College kan experten of elke leidende ambtenaar van een overheidsdienst uitnodigen als het dit nuttig acht in het kader van zijn opdracht.
Ook een vertegenwoordiger van de minister van Justitie kan de vergadering bijwonen.

Op het niveau van het College wordt een gemeenschappelijk fiscaal en sociaal beleid voor fraudebestrijding uitgewerkt. Op het niveau van het Ministerieel Comité worden dan de nodige politieke beslissingen genomen.

De beslissingsstructuren die op deze manier worden gecreëerd, zorgen ervoor dat zowel op het niveau van de Regering als op het niveau van de betrokken administraties, directies en instellingen een gecoördineerd beleid inzake fraudebestrijding kan uitgewerkt worden.

Taken College

Het College:
  • werkt het ontwerp van meerjarenactieplan uit;
  • ziet toe op een gecoördineerde uitvoering van het actieplan, goedgekeurd door het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude.

Huishoudelijk reglement, vergaderingen en secretariaat

Het College stelt zijn huishoudelijk reglement vast. Het vergadert na bijeenroeping van zijn voorzitter, die de agenda vaststelt.
De FOD Financiën verzekert het secretariaat van het College.

Opheffing

Het ‘KB van 29 april 2008 houdende oprichting van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude’ wordt opgeheven.

In werking

Het ‘KB van 9 november 2020 houdende oprichting van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude’ treedt in werking op 10 december 2020.

Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  172