Centraal rekeningnummer ‘Inning en Invordering’ ook voor gerechtskosten in strafzaken, behalve voor bepaalde vereffeningen aan douane en politie

Koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

Wie gerechtskosten in strafzaken moet betalen, doet dat voortaan op het centrale rekeningnummer ‘Inning en Invordering’ van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de FOD Financiën. Al bestaan er uitzonderingen voor sommige betalingen aan douane en politie.

Centraal rekeningnummer

Sinds begin dit jaar gebruikt de Algemene Administratie van de Inning en Invordering van de FOD Financiën hetzelfde, centrale rekeningnummer voor de inning en invordering van bijna alle fiscale en niet-fiscale schulden. Eenvoudiger voor het personeel, maar ook voor de burger. Tot vorig jaar deden belastingplichtigen hun betalingen nog op diverse rekeningen al naargelang de fiscale schuld die ze moesten aflossen. Nu is er alleen nog rekeningnummer BE51 6792 0031 1262.

Of toch bijna alleen. Voor bepaalde zaken, zoals voorafbetalingen, zijn er wel nog aparte rekeningen.

Ook voor gerechtskosten in strafzaken

Er zat een beetje vertraging op, maar het centrale rekeningnummer wordt nu ook ingevoerd voor de gerechtskosten in strafzaken. De Algemene Administratie van de Inning en Invordering is immers ook bevoegd voor de invordering van deze niet-fiscale schulden.

Het rekeningnummer moet voortaan worden gebruikt voor de betaling van de geldboeten, teruggaven, schadeloosstelling en kosten in het kader van het algemeen reglement gerechtskosten in strafzaken.

Maar er zijn uitzonderingen.

Invordering door politie en douane

De nieuwe betalingswijze is niet van toepassing op ‘betalingen die verricht worden in handen van de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen of de politie in toepassing van de Programmawet van 25 december 2016’.

Het gaat dan bijvoorbeeld om chauffeurs die tijdens een wegcontrole door de douane hun niet-betaalde geldsommen in het kader van een bevel tot betalen aflossen of niet-betaalde douane- en accijnsschulden vereffenen.

In werking: 1 mei 2019.

Bron: Koninklijk besluit van 7 april 2019 tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, BS 8 mei 2019.
Zie ook
Koninklijk besluit van 17 februari 2019 tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, BS 8 maart 2019.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  592