Cassatieberoep in gevangenis blijft mogelijk voor verdachte in voorlopige hechtenis (art. 12 en 13 Justitie I)

Verdachten in voorlopige hechtenis zullen ook na 1 februari 2015 cassatieberoep kunnen aantekenen via een verklaring bij de directeur van de inrichting waar ze opgesloten zijn (of zijn gemachtigde).

De procedure werd opgeheven door de Wet Rechtspleging Hof van Cassatie in Strafzaken van 14 februari 2014. Die wet maakt het vanaf 1 februari 2015 een pak moeilijker om cassatieberoep in te stellen in strafzaken.

Maar dat was nooit de bedoeling van de wetgever. Integendeel zelfs. De wetgever wilde de faciliteit net behouden en versterken gelet op de bijzondere situatie van deze personen en de korte beroepstermijn. Die bedraagt uitzonderlijk 24 uur vanaf de dag van de betekening van de beslissing aan de verdachte.

Artikel 426 van het Wetboek van Strafvordering wordt daarom aangepast via de wet houdende diverse bepalingen Justitie I van 19 december 2014. Vanaf 1 februari 2015 kunnen verdachten in voorlopige hechtenis dus wel nog cassatieberoep aantekenen in de gevangenis. Om de verklaring in te dienen, is trouwens geen tussenkomst van een advocaat vereist. Uitzonderlijk want vanaf 1 februari 2015 moeten de verklaringen en memories in principe ondertekend worden door een advocaat. Vanaf 1 februari 2016 moet deze advocaat bovendien houder zijn van een getuigschrift van opleiding in cassatieprocedures in strafzaken.

De verklaringen gedaan in de gevangenis hebben dezelfde uitwerking als deze die gedaan zijn op de griffie.

De procedure geldt trouwens ook voor uithandengegeven minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en in een gemeenschapscentrum zijn geplaatst. Zij kunnen cassatieberoep aantekenen via een verklaring bij de centrumdirecteur of zijn gemachtigde. Ook hier is geen tussenkomst van een advocaat vereist.

Dit onderdeel van de Wet houdende diverse bepalingen Justitie I van 19 december 2014 treedt in werking op 1 februari 2015. De dag waarop ook de Wet Rechtspleging Hof van Cassatie in Strafzaken van 14 februari 2014 in werking treedt.

Bron:Wet van 19 december 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 29 december 2014. (art. 12-13)
Zie ook Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, Parl. St. Kamer 2014, nr. 0683/001. Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl. St. Kamer 2014, nr. 0683/004.

Laure Lemmens

Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie

Afkondigingsdatum : 19/12/2014
Publicatiedatum : 29/12/2014

Gepubliceerd op 09-01-2015

  154