Carenzdag ook in ziekteverzekeringswet geschrapt (art. 17 en 20 werkgelegenheidswet)

De wet op het eenheidsstatuut heeft op 1 januari 2014 de regeling van de carenzdag geschrapt uit de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, en uit een paar andere wetten. Het was dus te verwachten dat de carenzdag ook binnen de ziekte- en invaliditeitsverzekering zou verdwijnen.

De ‘carenztijd-bepaling’ uit de ziekteverzekeringswet wordt opgeheven met ingang van 27 april 2015. Dat is de dag van publicatie van de wet tot verbetering van de werkgelegenheid.

Bevoegdheidsdelegatie wordt geschrapt

De opgeheven bepaling zegt dat er bij de aanvang van elk tijdvak van arbeidsongeschiktheid dat recht geeft op een primaire ongeschiktheidsuitkering een ‘carenztijd’ van maximaal 3 werkdagen kan worden toegepast waarvoor geen primaire ongeschiktheidsuitkering verschuldigd is. Verder is het aan het beheerscomité van de Dienst Uitkeringen van het Riziv om de modaliteiten van de carenztijd uit te werken. Maar die bevoegdheidsdelegatie wordt dus geschrapt.

Volgens de memorie van toelichting bij de nieuwe wet heeft het beheerscomité beslist om ook de bepaling met de voorwaarden voor de toepassing van de carenzdag op te heffen. Maar op dit moment is dat nog niet gebeurd.

Ongelijkheid werd weggewerkt

De eerste dag ongeschiktheid die samenvalt met een gewone arbeidsdag voor arbeiders werd beschouwd als een carenzdag. Dat is een dag die door de werkgever of de ziekte- en invaliditeitsverzekering niet werd vergoed wanneer de arbeidsongeschiktheid minder dan 14 kalenderdagen duurt. Dat was ook het geval voor sommige categorieën van bedienden, zoals bedienden op proef.

Arbeiders kregen geen gewaarborgd loon voor hun eerste dag van arbeidsongeschiktheid, terwijl bedienden wel hun gewaarborgd loon ontvingen vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid. De wet op het eenheidsstatuut heeft die ongelijkheid weggewerkt, en die ingreep wordt nu dus uitgebreid naar enkele overblijvende uitzonderingen.

Bron:Wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (art. 17 en 20 werkgelegenheidswet), BS 27 april 2015
Zie ook: — Gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 27 augustus 1994 (art. 92 van ziekteverzekeringswet)— Artikel 1 van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 26 november 1997— Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, BS 31 december 2013

Steven Bellemans

Wet tot verbetering van de werkgelegenheid

Afkondigingsdatum : 23/04/2015
Publicatiedatum : 27/04/2015

Gepubliceerd op 29-04-2015

  214