Cao’s over innovatie in de maak

De relancewet van 15 mei 2014 wil vorming en innovatie ‘dynamiseren’. Dat zal onder andere gebeuren via collectieve arbeidsovereenkomsten op sectorniveau. Een uitvoeringsbesluit omschrijft nu hoe dat in z’n werk gaat.

Innovatie

De wetgever bepaalt dat:

  • in het tweejaarlijks interprofessioneel akkoord van de sociale gesprekspartners ruime aandacht besteed wordt aan opleiding en andere structurele elementen van competitiviteit, waaronder innovatie;
  • op sectoraal niveau, vóór 30 september van het eerste jaar van de duur van het interprofessioneel akkoord, collectieve arbeidsovereenkomsten worden gesloten over innovatie.

Deze cao’s bevatten:

  • een rapportering over innovatie bij de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité of paritair subcomité; en
  • engagementen voor de verbetering van de innovatie voor de duur van het interprofessioneel akkoord.

De rapportering gebeurt op basis van een boordtabel die door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) ter beschikking wordt gesteld.

Doel

Het uitvoerings-KB van 4 juli 2014 omschrijft het doel van de rapportering, namelijk: ‘een beeld geven van de belangrijkste uitdagingen inzake structurele transformatie waarmee de verschillende bedrijfstakken waarvoor het paritair comité of het paritair subcomité bevoegd is, geconfronteerd worden en van de antwoorden die op deze uitdagingen kunnen gegeven worden’.

Voor het jaar 2014 moet enkel een cao worden afgesloten over de rapportering inzake innovatie. Dat moet gebeuren vóór 30 november. Die cao bepaalt de vorm en de inhoud van de boordtabellen.

Boordtabellen

De vorm en de inhoud van de boordtabellen worden door de paritaire comités of paritaire subcomités bepaald in een cao. Is er geen cao, dan worden de vorm en de inhoud bepaald door de CRB.

De boordtabellen worden tweejaarlijks gerealiseerd door het secretariaat van de CRB. Dit gebeurt in samenwerking met de FOD Economie. Het secretariaat maakt de tabellen over aan de voorzitters van de paritaire comités en paritaire subcomités in de loop van de maand januari van het eerste jaar van de duur van het interprofessioneel akkoord. Maar er geldt een overgangsmaatregel: de boordtabellen worden, voor het jaar 2015, uiterlijk op 30 juni overgemaakt.

De comités kunnen een beroep doen op de ‘technische ondersteuning’ van het secretariaat van de CRB.

Ten laatste in de maand januari van het tweede jaar van de duur van het interprofessioneel akkoord maakt de Algemene Directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen een lijst van sectoren die een cao hebben neergelegd waarin een verslag inzake innovatie is opgenomen, over aan het secretariaat van de CRB.

In werking

Het KB van 4 juli 2014 treedt in werking op 22 mei 2014. Dat is de datum waarop ook de basisbepalingen uit de relancewet in werking getreden zijn.

Bron:Koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot uitvoering van artikel 22 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, BS 14 juli 2014

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 22 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance

Afkondigingsdatum : 04/07/2014
Publicatiedatum : 14/07/2014

Gepubliceerd op 14-07-2014

  108