CAO nr. 90/3 maakt elektronische loonbonus (e-bonus) mogelijk

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90/3 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft de CAO nr. 90 (en de bijhorende bijlagen) aangepast om de invoering van de e-bonus (loonbonus, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen) mogelijk te maken. Daarnaast noteren we ook een aantal administratieve vereenvoudigingen.

Loonbonus

Via het stelsel van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen kunnen werkgevers hun werknemers een bonus toekennen op basis van collectieve resultaten (vooraf bepaald en onzeker). De CAO nr. 90 en een wet van 21 december 2007 vormen het wettelijk kader.

Voor die bonussen geldt een gunstregime, voor zover het maximumbedrag niet wordt overschreden. In de sociale zekerheid zijn ze uitgesloten van het loonbegrip. De werkgever betaalt een bijzondere bijdrage en de werknemer een solidariteitsbijdrage. Op fiscaal vlak geldt een vrijstelling. Voor de werkgever zijn de voordelen (en de bijzondere bijdrage) aftrekbaar als beroepskost.

Maar dit gunstregime is gekoppeld aan de voorwaarden uit de cao en de wet. De werkgever moet een toekenningsplan opmaken. Dat plan wordt opgenomen in een cao of bijgevoegd aan een toetredingsakte, na eerst een bijzondere procedure te hebben doorlopen. De voordelen worden ingevoerd door een op ondernemingsniveau gesloten cao of, voor de werknemers voor wie er geen vakbondsafvaardiging bestaat, naar keuze van de werkgever via een cao of via een toetredingsakte.

Elektronische loonbonus

Dankzij de CAO nr. 90/3 zal het mogelijk worden om (in een eerste fase) een model van (elektronische) toetredingsakte (en toekenningsplan) en een model van (elektronische) collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van de voordelen (in een tweede fase) te gebruiken. Op termijn zullen de papieren modellen verdwijnen.

Concreet betekent dit dat de nieuwe cao de bepaling met de verplichte vermeldingen in de toetredingsakte vervangt om de elektronische ondertekening van die akte mogelijk te maken. De bestaande bijlagen worden vervangen (model van cao en model van toetredingsakte en toekenningsplan). De documenten worden neergelegd bij de FOD Werkgelegenheid. En dat kan ‘op een andere door de FOD gepreciseerde manier, eventueel elektronisch’.
Op termijn zouden de e-bonussen (toetredingsakten en collectieve arbeidsovereenkomsten) worden geïntegreerd in een digitaal platform voor het sociaal overleg (globaler moderniseringsproject).

De bijvoegde commentaar verduidelijkt dat heel wat rubrieken, zoals het adres van de onderneming, automatisch worden ingevuld via het KBO-nummer, indien men het elektronische model gebruikt. Eventuele brieven zullen naar dat ene adres worden gestuurd. Het ‘intelligent’ elektronisch standaardformulier zal de onjuist ingevulde rubrieken aangeven.

De ‘handtekening’ is een handgeschreven handtekening indien de toetredingsakte met toekenningsplan op papier wordt opgemaakt en neergelegd. Maar een elektronische handtekening kan ook.
Nieuw is ook de verklaring dat de onderneming niet is overgegaan tot een procedure van inlichting en raadpleging met betrekking tot het collectief ontslag met sluiting van de onderneming. De werkgever die overgaat tot zo’n procedure wordt immers uitgesloten van de toepassing van de wet van 21 december 2007.

Administratieve vereenvoudiging

Tot slot noteren we twee vereenvoudigingen:
  • Bij de verplichte vermeldingen van het toekenningsplan wordt de ‘geldigheidsduur van het plan’ (punt 9) opgeheven. Die bepaling zorgde immers voor verwarring met de duur van de toetredingsakte of de collectieve arbeidsovereenkomst.
  • De bepaling over de wijzigingen van de te bereiken doelstellingen of niveaus wordt aangevuld met een nieuwe paragraaf om aan te geven dat die wijzigingen enkel de toekomst kunnen betreffen. Ze kunnen dus geen betrekking hebben op een referentieperiode die al verstreken is of die aan de gang is. Bedoeling is om te vermijden dat doelstellingen of niveaus gaandeweg worden gewijzigd als overduidelijk blijkt dat ze niet haalbaar zijn.

In werking

De CAO nr. 90/3 (met nieuwe formulieren) zal op 1 januari 2019 in werking treden.

In een bijhorend advies preciseert de NAR de voorwaarden waaraan men moet voldoen om de elektronische modellen mogelijk te maken. Ook een paar technische en praktische aspecten komen aan bod. Denk aan de elektronische ondertekening en de integriteit van de formulieren.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90/3 van 27 november 2018 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen
Steven Bellemans
  297