CAO nr. 64bis over ouderschapsverlof algemeen verbindend verklaard

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft op 24 februari de CAO nr. 64bis afgesloten. Die stemt de CAO nr. 64 over de instelling van het recht op ouderschapsverlof af op de herziene Europese raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof.

De nieuwe CAO nr. 64bis is in werking getreden op 24 februari 2015 en wordt nu algemeen verbindend verklaard. Door de bekrachtiging bij KB wint de cao aan belang.

Niet volledig complementaire regels

De herziene raamovereenkomst werd uitgevoerd in richtlijn nr. 2010/18, die gedeeltelijk werd omgezet door een KB van 31 mei 2012 dat de duur van het ouderschapsverlof heeft uitgebreid van 3 tot 4 maanden. Het KB heeft er ook voor gezorgd dat werknemers een aangepaste arbeidsregeling of een aangepast werkrooster kunnen vragen voor de periode na hun ouderschapsverlof.

Dankzij de CAO nr. 64bis werden die aanpassingen ook doorgevoerd binnen de CAO nr. 64. Daarnaast heeft de CAO nr. 64bis ook de leeftijdsvoorwaarde in de CAO nr. 64 aangepast. De maximumleeftijd van het kind waarvoor ouderschapsverlof wordt opgenomen, is gestegen van 4 naar 8 jaar. In het KB van 29 oktober 1997 dat net zoals de CAO nr. 64 voorziet in een recht op ouderschapsverlof, ligt die leeftijdsgrens op 12 jaar.

Het KB en de cao zijn niet volledig complementair. Beide systemen kunnen niet gecumuleerd worden. Er wordt aangenomen dat de werknemer over een keuzerecht beschikt: het recht op ouderschapsverlof uitoefenen via de CAO nr. 64 of via het KB van 29 oktober 1997. Het belangrijkste verschil is wellicht dat de werknemer in de regeling van de cao geen recht heeft op een vergoeding of een uitkering.

Algemeen verbindend

De CAO-wet bepaalt dat algemeen verbindend verklaarde cao’s bindend zijn voor alle werkgevers en werknemers die behoren tot het ressort van het paritair orgaan en voor zover zij vallen onder de werkingssfeer zoals deze in de overeenkomst is bepaald.

Het Sociaal Strafwetboek koppelt een sanctie van niveau 1 — dat is een administratieve geldboete — aan inbreuken op een algemeen verbindend verklaarde cao die niet reeds door een ander artikel van dit wetboek worden gesanctioneerd. Al wordt de toepassing van de betreffende bepaling wel opgeschort tot 30 juni 2015 om middernacht. En door de algemeen verbindend verklaring stijgt de cao in de hiërarchie van de verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werknemers.

In werking

Zoals aangegeven, is de nieuwe CAO nr. 64bis in werking getreden op 24 februari 2015. De CAO-wet bepaalt dat het koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring – in dit geval het KB van 10 april 2015 – uitwerking heeft met ingang van de datum waarop de overeenkomst in werking treedt. Op 24 februari 2015 dus.

De werkingssfeer van een overeenkomst die in de NAR is aangegaan, strekt zich uit tot verschillende bedrijfstakken en tot het gehele land.

Bron:Koninklijk besluit van 10 april 2015 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64bis van 24 februari 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64 van 29 april 1997 tot instelling van een recht op ouderschapsverlof, BS 24 april 2015
Zie ook: — Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64bis van 24 februari 2015 tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64 van 29 april 1997 tot instelling van een recht op ouderschapsverlof— Koninklijk besluit van 31 mei 2012 tot omzetting van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG, BS 1 juni 2012 — Koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan, BS 7 november 1997— Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, BS 15 januari 1969 (CAO-wet)

Steven Bellemans

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64bis tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64 van 29 april 1997 tot instelling van een recht op ouderschapsverlof

Afkondigingsdatum : 24/02/2015
Publicatiedatum : 02/03/2015

Gepubliceerd op 29-04-2015

  174