Burgemeester kan woning autonoom ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond verklaren

Normaal gezien kan de burgemeester een woning maar ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond verklaren na advies van een ambtenaar van het gewestelijk agentschap Wonen-Vlaanderen. De gemeenteraad kan echter vragen om vrijgesteld te worden van dat advies. In een besluit van 16 mei 2014 beschrijft de Vlaamse regering onder welke voorwaarden dat kan.

Elke woning moet voldoen aan elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten. Als dat niet het geval is, kan de burgemeester de woning ongeschikt laten verklaren. Dat betekent dat uit het technisch verslag van een woningonderzoek blijkt dat de woning minstens 15 strafpunten behaalde. De woning kan echter ook onbewoonbaar verklaard worden. In dat geval houdt de woning een veiligheids- of gezondheidsrisico in.

In beide gevallen adviseert Wonen Vlaanderen over de ongeschiktheid of onbewoonbaarheid, en hoort de burgemeester eerst de eigenaar en de bewoners van de betrokken woning vooraleer hij een beslissing neemt over de ongeschiktheid of onbewoonbaarheid.

De gemeenteraad kan echter een verzoek indienen om vrijgesteld te worden van het voorafgaand advies van Wonen-Vlaanderen. Het besluit van 16 mei 2014 beschrijft hoe dat verzoek moet ingediend worden.

Om de vrijstelling te genieten en vooral om die te kunnen behouden, moet de gemeente aan bijkomende voorwaarden voldoen. Zij moet bijvoorbeeld over voldoende gemeentelijke controleurs beschikken. Die controleurs moeten de technische richtlijnen van Wonen-Vlaanderen strikt opvolgen. De gemeente moet een proactief woonkwaliteitsbeleid voeren. Zij moet een strategie hebben tegen leegstand. Zij heeft afspraken gemaakt met het agentschap over een verdeling van de taken. Ze houdt het agentschap op zijn verzoek op de hoogte van bepaalde dossiers. Enzovoort.

De vrijstelling van gewestelijk advies kan op verzoek ook uitgebreid worden tot de procedures van overbewoonbaarverklaring. Een woning is overbewoond wanneer ze de woonbezettingsnorm overschrijdt, en daardoor een gezondheids- en veiligheidsrisico oplevert.

De mogelijkheid tot vrijstelling van adviesverplichting gaat in op 1 september 2014.

Het besluit van 16 mei 2014 voert daarnaast nog wijzigingen door aan de subsidies voor sociale verhuurkantoren en corrigeert een bepaling in verband met de geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor een studentenkamer.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de vrijstelling van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en onbewoondverklaring van een woning, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, BS 11 juli 2014.

Carine Govaert

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vrijstelling van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen

Afkondigingsdatum : 16/05/2014
Publicatiedatum : 11/07/2014

Gepubliceerd op 06-08-2014

  202