Btw-tarief voor bouw van scholen daalt op 1 januari 2016 tot 6%

Op 1 januari 2016 daalt het btw-tarief voor het bouwen van scholen van 21% tot 6%.

Het verlaagd btw-tarief van 6% is van toepassing op schoolgebouwen voor het gereglementeerd onderwijs, waaronder het kleuter-, het lager en het middelbaar onderwijs, het hogeschool- en universitair onderwijs, het buitengewoon onderwijs, het volwassenenonderwijs en dergelijke, al dan niet deeltijds. Het verlaagd btw-tarief is ook van toepassing op het kunstonderwijs dat wordt verstrekt door een muziekacademie, een dansacademie, en dergelijke. En dit voor zover de wettelijke voorwaarden worden nageleefd en de in dit kader verrichte diensten geen louter recreatief karakter hebben. Ten slotte geldt het verlaagd btw-tarief ook voor de beroepsopleiding en -herscholing die direct tot doel heeft een vak of een beroep aan te leren, evenals voor de in dat kader gegeven bijscholing, herscholing of permanente vorming. Voor deze beroepsopleiding en -herscholing is niet vereist dat het onderricht wordt verstrekt gedurende een periode die overeenstemt met een school- of academiejaar.

Het btw-tarief van 6% geldt voor:

  • de leveringen van schoolgebouwen bestemd voor het school- of universitair onderwijs (dat op basis van art. 44, § 2, 4°, a), Btw-wetboek is vrijgesteld), en voor de vestigingen, overdrachten en wederoverdrachten van zakelijke rechten op zulke goederen (die niet overeenkomstig art. 44, § 3, 1°, Btw-wetboek vrijgesteld zijn);
  • de onroerende werkzaamheden aan schoolgebouwen (in de zin van art. 19, § 2, tweede lid, Btw-wetboek), met uitsluiting van de reiniging en de andere handelingen bedoeld in rubriek XXXI, § 3, 3° tot 6° van het Btw-KB nr. 20;
  • de onroerende financieringshuur of onroerende leasing van deze schoolgebouwen (art. 44, § 3, 2°, b), Btw-wetboek).

Voor de vrijstelling van artikel 44, § 2, 4°, a), van het Btw-wetboek komen de diensten in aanmerking die worden verstrekt door publiekrechtelijke lichamen of door andere organisaties die daartoe als lichamen met soortgelijke doeleinden worden aangemerkt. Dit voor zover deze lichamen niet systematisch het maken van winst beogen en eventuele winsten niet worden uitgekeerd maar worden aangewend voor de instandhouding of verbetering van het verstrekte onderricht.

In werking

Het KB van 14 december 2015 treedt in werking op 1 januari 2016.

Het voegt een nieuwe rubriek “XI. Schoolgebouwen” toe aan “Tabel A. Goederen en diensten onderworpen aan het tarief van 6%” van de bijlage bij het Btw-KB nr. 20.

Bekrachtiging KB

Het ‘wetsontwerp houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht’, dat de Regering op 4 december 2015 heeft ingediend in de Kamer, voorziet in de bekrachtiging van het KB van 14 december 2015.

Bron:Koninklijk besluit van 14 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, BS, 15 december 2015.
Zie ook: – KB nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, BS 31 juli 1970 (Btw-KB nr. 20 (tarieven)) – tabel A. Goederen en diensten onderworpen aan het tarief van 6%– Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, PB.L. 347, 11 december 2006; err., PB.L. 335, 20 december 2007) (btw-richtlijn) – art. 98 en art. 99

Christine Van Geel

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven

Afkondigingsdatum : 14/12/2015
Publicatiedatum : 15/12/2015

Gepubliceerd op 17-12-2015

  133