Brusselse rechtbank exclusief bevoegd voor geschillen van Plantenfonds (art. 3 DB Landbouw en Leefmilieu)

De jongste diversebepalingenwet maakt de Nederlandstalige en Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel bevoegd voor alle geschillen die betrekking hebben op betalingen aan het ‘Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten’, kortweg ‘Plantenfonds’. De federale regering wil zo de eenheid van rechtspraak verzekeren.

Met het geld uit het Plantenfonds kunnen maatregelen gefinancierd worden die betrekking hebben op:

  • de kwaliteit van planten en plantaardige organismen,
  • de fytosanitaire toestand van planten en plantaardige organismen, en
  • het opsporen en bestrijden van schadelijke organismen, het uitvoeren van analyses, het opzetten van bestrijdingscampagnes, het verzamelen en verspreiden van informatie n het verstrekken van adviezen met het oog op het verhinderen van de verspreiding van deze schadelijke organismen.

Daartoe kan de federale regering bijdragen heffen. En dit zowel op de planten en plantaardige producten zelf die worden voortgebracht, verhandeld, vervoerd, bewerkt, verwerkt, ingevoerd of uitgevoerd, als op de ondernemingen die deze transacties uitvoeren. De bijdrage kan afhangen van de omvang van de onderneming, van de omvang van de fytosanitaire prestaties, of van het fytosanitaire risico.

Bij niet-betaling of niet correcte betaling van de bijdrage zal het inningsdossier voortaan aanhangig gemaakt worden bij één van beide rechtbanken van eerste aanleg te Brussel.

Naar eigen zeggen wil de regering nog dit jaar een procedure starten voor de Brusselse rechtbanken om een reeks achterstallige betalingen te innen waarvan de administratieve procedure volledig is uitgeput. Ze zal dan toch wel heel erg snel moeten zijn, want de diversebepalingenwet die het mogelijk maakt om alle dossiers in Brussel te behandelen, treedt in werking op 31 december 2015…

In werking op: 31 december 2015.

Bron:Wet van 16 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake landbouw en leefmilieu, BS 21 december 2015 (art. 3 DB Landbouw en Leefmilieu).
Zie ook: Wet van 17 maart 1993 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten, BS 28 mei 1993 (Wet op het Plantenfonds).

Carine Govaert

Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en leefmilieu

Afkondigingsdatum : 16/12/2015
Publicatiedatum : 21/12/2015

Gepubliceerd op 22-12-2015

  115