Brusselse parlementsleden nu ook gedetacheerd naar kabinet collegeleden

Brusselse parlementsleden kunnen voortaan gedetacheerd worden naar ‘het kabinet van een lid van het College van een Gemeenschapscommissie of van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie’. Tot nog toe kon dat alleen naar de kabinetten van de federale regering en van de regeringen van de deelstaten.

De procedure wordt uitgebreid omdat de betrokkenen op die manier ‘nieuwe kennis kunnen verwerven die later dienstig kan zijn voor het parlement”. Het Brussels Parlement is momenteel het enige parlement van ons land waar detachering op hetzelfde niveau toegelaten is.

Er komt wel een beperking op het aantal detacheringen. Per niveau en over het geheel van de personeelsformatie, mag het aantal toegestane detacheringen niet hoger zijn dan 5% van de voorziene betrekkingen, afgerond naar boven. Dit plafond is trouwens van toepassing op àlle detacheringen, een beperking die er vroeger niet was.

Ook de procedure voor het toekennen van het verlof voor detachering wijzigt. Voortaan wordt het verlof toegekend door het Bureau na advies van het diensthoofd en de griffier. De voorwaarde dat de minister of de staatssecretaris de wedde, de premies, de studietoelage, de voordelen of andere toelagen die aan de ambtenaar worden betaald, moet terug te betalen aan het Parlement op basis van kwartaalstaten van de schuldvorderingen, blijft bestaan.

De bepalingen staan in artikel 30 en 105 van het personeelsstatuut van de permanente diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Ze werden gewijzigd tijdens de vergadering van 14 november 2014. Het Parlement laat dit weten via een bericht in het Staatsblad van 4 december 2014.

Bron:Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Wijzigingen aan het personeelsstatuut van de permanente diensten van het Parlement, BS 4 december 2014.
Zie ook Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Integraal verslag, Plenaire vergadering van vrijdag 14 november (pagina 15-19 en 90-103).

Laure Lemmens

Afkondigingsdatum : 04/12/2014
Publicatiedatum : 04/12/2014

Gepubliceerd op 04-12-2014

  146