Brussels gewest stemt in met hogere internationale emissiereducties van Doha

Na het Vlaamse en het Waalse Gewest stemt ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in met de Doha-amendementen op het protocol van Kyoto over de internationale emissiereducties voor broeikasgassen. Het is nu alleen nog wachten op de federale instemming.

De Doha-amendementen hebben overigens geen rechtstreekse impact op ons land of op de gewesten, omdat de Europese klimaatwetgeving strenger is. De Brusselse instemming is dan ook alleen relevant vanuit een internationale context, omdat de Doha-wijzigingen maar juridisch bindend zijn als ¾ van de ondertekenende staten de wijzigingen heeft bekrachtigd.

Van VN-Klimaatverdrag naar Kyoto-protocol

Aan de basis van het internationale emissiereductiesysteem ligt het ‘Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering’ of VN-Klimaatverdrag. In dat verdrag engageren de verdragsstaten zich om hun emissies van broeikasgassen te verminderen.

Voor bepaalde ontwikkelde landen werden die reductiedoelstellingen ook in concrete cijfers gegoten. Dat gebeurde in het ‘Protocol van Kyoto bij het ‘Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering’. De 39 landen plus de Europese Unie die zich engageerden om een gekwantificeerde emissiereductiedoelstelling na te leven, worden opgesomd in bijlage B bij het Kyoto-protocol.

Van Kyoto naar Doha

De Kyoto-partners beslisten eind 2012 in de Doha-amendementen om hun emissiereductie te vergroten van 5% ten opzichte van de emissieniveaus van 1990 in de periode 2008-2012, tot 18% in de periode 2013-2020. Voor ons land maakt het niet veel uit, omdat de Europese Unie een globale emissiereductie van 20% oplegt. Welk aandeel elke EU-lidstaat zal hebben in die reductie, moet nog beslecht worden.

Er is echter één groot verschil tussen het eigenlijke Kyoto-protocol, en het Kyoto-protocol zoals dat gewijzigd werd in Doha: Japan, de Russische Federatie en Nieuw-Zeeland doen niet meer mee. Bovendien heeft Canada zich uit het volledige Kyoto-protocol teruggetrokken. Dus ook geen Doha voor Canada.

Naast een hogere emissiereductie bevat Doha ook een vereenvoudigde procedure, waardoor de verdragsstaten een hogere emissiereductiedoelstelling – dus hoger dan 18% – zullen kunnen invoeren zonder de volledige verdragsprocedure te moeten doorlopen.

Tot slot breidt Doha het aantal broeikasgassen uit waarop de emissiereductiedoelstellingen van toepassing zijn. Voortaan zijn de reducties ook van toepassing op stikstoftrifluoride (NF3). De andere broeikasgassen blijven ongewijzigd. Het zijn: koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), distikstofoxide of lachgas (N2O), de groep van de fluorkoolwaterstoffen, de groep van de perfluorkoolwaterstoffen, en zwavelhexafluoride (SF6).

In werking

De Doha-wijzigingen bij het Kyoto-protocol kunnen juridisch gezien maar in werking treden op de 90e dag nadat de depositaris van het verdrag de akte van aanvaarding van ten minste ¾ van de Kyoto-partners ontvangen heeft. Maar aangezien de tweede verbintenisperiode al op 1 januari 2013 van start ging, hebben de partners in december 2012 een mechanisme van onmiddellijke toepassing van de wijziging aanvaard.

Het staat overigens vast dat ons land zijn instemming met de Doha-amendementen samen met de andere EU-lidstaten en met de Europese Unie zal overmaken aan de centrale depositaris van het verdrag. Dat kan uiteraard alleen maar als eerst nog de federale overheid zijn instemming heeft betuigd met de tekst. Maar dat zou geen probleem mogen zijn.

Bron:Ordonnantie van 23 april 2015 houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto aangenomen in Doha op 8 december 2012, BS 7 mei 2015.
Zie ook:
  • Decreet van 12 maart 2015 houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto aangenomen in Doha op 8 december 2012, BS 24 maart 2015 (instemming van het Waalse Gewest); en
  • Decreet van 14 maart 2014 houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, aangenomen in Doha op 8 december 2012, BS 16 mei 2014 (instemming van het Vlaamse Gewest).

Carine Govaert

Afkondigingsdatum : 08/12/2012
Publicatiedatum : 01/01/0001

Gepubliceerd op 07-05-2015

  97