Brussels bodemattest blijft 2 keer zo lang geldig

Brusselse bodemattesten blijven voortaan minstens 1 jaar geldig. Tot nu bedroeg de minimumduur maar 6 maanden. Anderzijds worden de attesten een pak duurder voor wie ze niet digitaal aanvraagt. Met haar besluit van 16 februari 2017 geeft de Brusselse regering ook een rechtsgrond aan het huidige provisiesysteem voor veel-aanvragers.

Voorkeur voor digitale aanvraag

Een bodemattest voor een kadastraal perceel wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij voorkeur digitaal aangevraagd bij Leefmilieu Brussel (BIM). Volgens het instituut kan de aanvrager zijn aanvraag zelf indienen via zijn IRIS-box, of kan hij ze door zijn notaris laten indienen via e-notariaat.

De digitale aanvraag moet een digitale versie van het kadasterplan bevatten. Het aanvraagformulier beschrijft ook hoe de vergoeding voor het afleveren van het attest moet worden betaald: online, via een papieren overschrijving of door gebruik te maken van het provisiesysteem. Dat laatste richt zich vooral tot de notarissen, die geregeld bodemattesten aanvragen.Als een bodemattest wordt aangevraagd voor een niet-gekadastreerd perceel of voor een perceel dat niet vermeld wordt op de digitale kadasterkaart, dan moet u, net als nu, extra documenten bij de aanvraag voegen.

De mogelijkheid om het attest aan te vragen via een aangetekende zending blijft bestaan, maar wordt financieel ontmoedigd.

Van 36 tot 536 euro…

Voor een bodemattest betaalt u momenteel 36 euro per perceel.Dat bedrag wordt om de 2 jaar geïndexeerd. De eerstvolgende indexatie vindt plaats in 2019, op basis van het indexcijfer van december 2018.

Dat blijft zo. Maar er wordt vanaf nu een meerprijs gevraagd als u geen gebruik maakt van het digitale aanvraagformulier. U betaalt ook extra voor niet-gekadastreerde percelen. En dan zijn er nog de dringende aanvragen. Leefmilieu Brussel moet het bodemattest binnen de 20 dagen (kalenderdagen?) uitreiken. Maar als u het attest sneller nodig hebt, kunt u een verzoek tot dringende behandeling indienen. U krijgt het attest dan binnen de 5 werkdagen (behalve tussen 25 december en 1 januari). Voor die snelle service betaalt u wel een stevige prijs. Dat is: het basistarief – van momenteel 36 euro – plus 500 euro extra!

Notarissen die geregeld bodemattesten aanvragen, kunnen een provisie aanleggen bij het instituut, ‘voor een bedrag naar eigen keuze’. Dat provisiesysteem bestaat al in de praktijk, maar was tot nu niet wettelijk geregeld.

De attesten zelf worden langs elektronische weg afgeleverd. Tenzij de aanvrager geen mailadres heeft, want dan wordt het attest aangetekend opgestuurd.

Minstens 1 jaar geldig

De geldigheidsduur van het attest hangt nog steeds af van 3 factoren:

  • of de bodem is opgenomen in de bodeminventaris;
  • of het al dan niet om een bodem met (een risico op) verontreiniging gaat; en
  • of er zich belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

Waar de attesten tot nu 6 maanden, 1 jaar of onbeperkt geldig bleven, is dat nu ofwel 1 jaar, ofwel onbeperkt. Namelijk:

Het bodemattest kan zijn geldigheid verliezenals de risicoactiviteiten op het perceel bijvoorbeeld worden voortgezet nadat het bodemattest werd afgeleverd, of als er tijdens graafwerken toevallig een verontreiniging aan het licht komt. Hoewel ze in het nieuwe uitvoeringsbesluit enigszins anders worden geformuleerd, zijn de redenen voor het verlies van geldigheid toch grotendeels dezelfde gebleven.

Het nieuwe besluit benadrukt wel dat een bodemattest maar geldig is voor één enkele vervreemding van zakelijke rechten (dus voor één enkele verkoop), of voor één enkele overdracht van risicoactiviteiten.

Vanaf 30 maart 2017

Alle (ontvankelijke) aanvragen die vóór 30 maart werden of nog worden ingediend, worden geacht in overeenstemming te zijn met de bepalingen van het nieuwe besluit.

De reeds uitgereikte bodemattesten worden ook geacht conform te zijn met de nieuwe bepalingen. Zij verstrijken echter op de datum die op het attest vermeld wordt. Attesten die volgens de huidige reglementering al na 6 maanden vervallen, maar volgens de nieuwe regels pas na 1 jaar, worden dus niet automatisch verlengd.

Van toepassing:

  • Brussels gewest.
  • 30 maart 2017. Wettelijke regeling van 10 dagen na publicatie in BS.

Bron:Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 februari 2017 betreffende het bodemattest, BS 20 maart 2017.
Zie ook:
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2010 betreffende het bodemattest, BS 11 oktober 2010 (opgeheven besluit).
  • Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, BS 10 maart 2009 (Bodemordonnantie).

Carine Govaert

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het bodemattest

Afkondigingsdatum : 16/02/2017
Publicatiedatum : 20/03/2017

Gepubliceerd op 23-03-2017

  195