Brussel verlengt termijn voor registratie commandverklaring al vanaf 16 oktober 2014

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft via haar ordonnantie van 8 mei 2014 de termijn voor de registratie van een commandverklaring verlengd van 1 tot 5 werkdagen. Oorspronkelijk zou deze nieuwe termijn pas gelden vanaf 1 januari 2015. Maar in haar besluit van 4 september 2014 zegt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nu dat de registratietermijn van 5 werkdagen al geldt vanaf 16 oktober 2014.

Commandverklaring

Met een commandverklaring of aanwijzing van lastgever wijst de koper van een onroerend goed een andere persoon – de command – aan die de aankoop zal overnemen, en die dus de plaats van de eerste, ogenschijnlijke koper zal innemen. Die techniek komt vaak voor bij openbare verkopen, maar kan ook bij onderhandse koopovereenkomsten gebruikt worden.

De commandverklaring heeft tot doel om de anonimiteit van de koper te waarborgen bij onderhandse of openbare verkopen, waar de bekendmaking van de koper bv. de prijs zou kunnen beïnvloeden.

De commandverklaring moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoniet wordt de aanwijzing van lastgever als een wederverkoop beschouwd en zal er een dubbele heffing van registratierechten zijn: één in hoofde van de lastgever en één in hoofde van de gelastigde (art. 159, 1°, Br.W.Reg.).

Verlenging termijn voor registratie commandverklaring

Bij openbare verkopen, zoals een openbare verkoop na onroerend beslag of bij verkoop van onroerende goederen die behoren tot een failliete boedel, wordt de command aangewezen voor de notaris (bij authentieke akte). De commandverklaring moet op straffe van nietigheid betekend worden aan de ontvanger van de registratierechten binnen de 24 uur, hetzij de eerste werkdag van het registratiekantoor volgend op de ondertekening van de eerste geschreven overeenkomst of de toewijzing bij openbare verkoop. Bij gebrek hieraan vervalt het voordeel dat slechts één keer registratierechten moeten betaald worden.

Uit de praktijk blijkt echter dat het zeer moeilijk is, en zelfs soms onhaalbaar, om binnen de eerstvolgende werkdag een akte van commandverklaring aan te bieden op een registratiekantoor buiten het ambtsgebied van de notaris. Daarom heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering deze termijn verlengd van 1 tot 5 werkdagen (wijziging art. 19, 1°, Br. W.Reg.; art. 2, 2°, ordonnantie van 8 mei 2014).

Al vanaf 16 oktober… Oorspronkelijk zou deze verlenging pas gelden vanaf 1 januari 2015. Maar in haar besluit van 4 september 2014 zegt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nu dat de registratietermijn van 5 werkdagen al geldt vanaf 16 oktober 2014.

Ter info: Sinds 1 januari 2014 kunnen de notarissen alle akten elektronisch doorsturen naar het registratiekantoor. Vanaf 1 januari 2015 zal dat verplicht zijn.

Bron:Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2014 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van 8 mei 2014 tot wijziging van artikel 159 van het Wetboek der Registratierechten, BS 16 oktober 2014.
Zie ook: – Ordonnantie van 8 mei 2014 tot wijziging van artikel 159 van het Wetboek der Registratierechten, BS 17 juni 2014. – Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Br.W.Reg.) – art. 159, 1°

Christine Van Geel

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van 8 mei 2014 tot wijziging van artikel 159 van het Wetboek der Registratierechten

Afkondigingsdatum : 04/09/2014
Publicatiedatum : 16/10/2014

Gepubliceerd op 21-10-2014

  157