Brussel verlengt en wijzigt covid-19-regime voor milieu- en stedenbouwkundige vergunningen en attesten

Volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/052 tot verlenging van sommige termijnen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en haar uitvoeringsbesluit inzake de minimumopleidingseisen voor koeltechnici, en van bepaalde uitvoeringsbesluiten inzake energiebeheersing en de elektriciteits- en gasmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In een 52e volmachtenbesluit verlengt de Brusselse regering opnieuw de termijnen waarbinnen de gemeenten een beslissing moeten nemen over de aanvraag van een vergunning of attest, verlengt zij de termijnen waarbinnen de gemeentelijke overlegcommissies en het gewestelijk Stedenbouwkundig College advies kunnen uitbrengen, en handhaaft zij de afwijkende regels voor de commissievergaderingen en de openbare onderzoeken. Die maatregelen zijn nodig om de achterstand weg te werken die opgebouwd werd door de schorsing van alle termijnen tussen 15 maart en 15 juni 2020 omwille van het coronavirus.

Beslissing over vergunningsaanvraag

De termijn waarbinnen de vergunningverlenende overheid een beslissing moet nemen over een aanvraag voor een stedenbouwkundig attest, een milieuattest, een stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsvergunning of een milieuvergunning wordt met 3 maanden verlengd voor de aanvragen die tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2021 worden ingediend.

Eerder verlengde de Brusselse regering ook al de beslissingtermijnen met 6 maanden (!) voor de lopende aanvragen op datum van 16 juni 2020 en voor alle aanvragen die tussen 16 juni 2020 en 31 december 2020 werden ingediend.

Advies van overlegcommissie

De termijn waarbinnen de gemeentelijke overlegcommissie advies kan uitbrengen over een aanvraag wordt met 45 dagen verlengd voor alle aanvragen die tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2021 worden ingediend.

De Brusselse regering verlengde ook al de adviestermijn met eenzelfde periode van 45 dagen voor de lopende aanvragen op datum van 16 juni 2020 en voor alle aanvragen die tussen 16 juni 2020 en 31 december 2020 werden ingediend.

Toegang tot de overlegcommissie

Alleen de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk gevraagd hebben om gehoord te worden, hebben toegang tot de overlegcommissie. Er mogen maximum 2 personen de aanvrager begeleiden of vertegenwoordigen.Bij een petitie of als de aanvrager een wijkcomité of een andere vereniging is, worden maximum 2 personen per petitie, comité of vereniging toegelaten. Het overlegcomité mag via videoconferentie vergaderen. Hoe en wanneer wordt in het volmachtenbesluit bepaald.

Al deze afwijkende vergaderregels zijn van toepassing op de lopende aanvragen op datum van 31 december 2020 en op de aanvragen die vanaf 1 januari 2021 worden ingediend. Ze zullen gelden tot en met 31 december 2021.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek verloopt hoofdzakelijk op afspraak. Zo is er een afspraak nodig om het dossier te kunnen inkijken, om een technische toelichting te krijgen, enz.

Bovendien moet het Bericht van openbaar onderzoek (vergunning of attest) de datum waarop, en de plaats waar de overlegcommissie zal bijeenkomen, niet vermelden.

Deze bepalingen zijn van toepasing tot en met 31 december 2021.

Advies van het Stedenbouwkundig College

De termijn van 75 dagen waarbinnen het Stedenbouwkundig College een advies kan uitbrengen over een beroep wordt met 2 maanden verlengd voor de beroepen die tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2021 worden ingediend.

In werking op: 1 januari 2020.

Zie ook:
Geraakte artikels:
BWRO, art. 156, §2,art. 178, §2, en art. 178/2 [Aanvraag stedenbouwkundige vergunning of attest].
BWRO, art. 188/9 en art. 197/7 [Advies overlegcommissie].
BWRO, art. 188/2 [Advies Stedenbouwkundig College].
OMV, art. 31, §2, en art. 41, §2 [Advies overlegcommissie].
Carine Govaert
  29