Brussel stemt in met Europese Kaderconventie over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement stemt via de ordonnantie van 11 mei 2017 in met de “Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt te Faro op 27 oktober 2005”.

Deze conventie bevat een Europees, algemeen kader dat de erkenning van de bijdrage van het cultureel erfgoed aan de samenleving extra moet stimuleren. Individuen krijgen geen bijkomende rechten. Daarvoor zijn extra wetgevende initiatieven van de lidstaten vereist. De conventie heeft ook geen invloed op andere verdragen.

Kaderconventie

De kaderconventie is gebaseerd op het idee dat ‘elke mens het recht heeft om deel te nemen aan het culturele leven en daarom recht heeft op kennis van en betrokkenheid bij het erfgoed’. De focus ligt op de betekenis van erfgoed en de discussie over hoe erfgoed kan worden gebruikt. Men stelt erfgoed voor als een bron van menselijke ontwikkeling, culturele diversiteit en interculturele dialoog. Zelfs als een onderdeel van het economische ontwikkelingsmodel dat gebaseerd is op de principes van het duurzame gebruik van hulpbronnen.

Zo hanteert men een bredere definitie van het cultureel erfgoed en wordt, naast het onroerend, ook het roerend en immaterieel cultureel erfgoed bedoeld. De tekst beschrijft ook waarom en voor wie de zorg voor erfgoed belangrijk is en in welke mate die bijdraagt tot de cohesie van de samenleving. En men lanceert een nieuw begrip: de ‘erfgoedgemeenschap’. Dit is een gemeenschap die bestaat uit organisaties en personen die een bijzondere waarde hechten aan het cultureel erfgoed of specifieke aspecten daarvan.

Dit alles vertaalt zich grosso modo in 5 engagementen:

  • ervoor zorgen dat iedereen het recht heeft om te genieten van cultureel erfgoed;
  • een geïntegreerde aanpak promoten voor beleidsprogramma’s;
  • de toegang tot het erfgoed verbeteren;
  • het publiek informeren over de doeleinden en de implementatie van de conventie;
  • samenwerken met andere partijen via de Raad van Europa.

Impact voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Meerdere concepten vermeld in de Kaderconventie, die onder de gewestelijke bevoegdheden vallen, worden al uitgevoerd in het Brussels beleid en komen ook aan bod in de geldende regelgeving.

Het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO) stemt het best overeen met de doelstellingen van de Conventie. Het recht op cultureel erfgoed, de individuele en collectieve verantwoordelijkheid voor het erfgoed en het behoud van het erfgoed, zoals beschreven in de doelstellingen van de Conventie, staan duidelijk vermeld in artikel 2 van het BWRO, en ook in Titel V over het behoud van het cultureel erfgoed. Het duurzame gebruik van cultureel erfgoed vertaalt zich in de verplichting van bescherming van het erfgoed, zoals het is bepaald in de artikels 206 en 214.

Bovendien vormt de burgerparticipatie inzake erfgoed een sleutelelement van het gewestelijk beleid. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt bovendien allerlei verenigingen die actief zijn rond erfgoed, leefmilieu en stadsvernieuwing.

In werking

De Kaderconventie trad in werking op 1 juni 2011, nadat 10 lidstaten de tekst hadden geratificeerd. België ondertekende de conventie in Straatsburg op 25 juni 2012.

Momenteel hebben 22 lidstaten van de Raad van Europa de Kaderconventie ondertekend. Voor 17 landen is de conventie al in werking getreden.Vooraleer België de conventie kan ratificeren, moeten alle gewesten en gemeenschappen van ons land instemmen met de Kaderconventie.

De ordonnantie van 11 mei 2017, waarbij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest instemt met de Kaderconventie, verscheen op 30 mei 2017 in het Staatsblad.

Het Vlaams Gewest en het Waals Gewest stemden al eerder in met de Kaderconventie.

Bron:Ordonnantie van 11 mei 2017 houdende instemming met: de Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt te Faro op 27 oktober 2005, BS 30 mei 2017.
Zie ook:– Decreet van 14 februari 2014 houdende instemming met de Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 en ondertekend op 25 juni 2012, BS 24 maart 2014 (Vlaamse overheid) – Decreet van 2 juli 2015 houdende instemming, wat betreft de bevoegdheden waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met de Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005, BS 14 juli 2015 (Waals Gewest/Franse Gemeenschap).– Decreet van 2 juli 2015 houdende instemming met de Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 BS 14 juli 2015 (Waals Gewest).

Christine Van Geel

Ordonnantie houdende instemming met: de Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt te Faro op 27 oktober 2005

Afkondigingsdatum : 11/05/2017
Publicatiedatum : 30/05/2017

Gepubliceerd op 30-05-2017

  213