Brussel sanctioneert overtredingen op F-gassen en invasieve soorten volgens Milieu-inspectiewetboek

Overtredingen van 3 Europese milieuverordeningen zullen op het Brusselse grondgebied vervolgd en gesanctioneerd worden volgens de regels van het ‘Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid’ of Brussels Milieu-Inspectiewetboek. Dat besliste de Brusselse regering zopas. Het gaat meer bepaald om de nieuwe Europese F-gassenverordening, de verordening op de genetische rijkdommen, en de Invasievesoortenverordening. Het Milieu-Inspectiewetboek bepaalt dan welke personen bevoegd zijn om toezicht uit te oefenen op de naleving van die Europese bepalingen, welke herstelmaatregelen er kunnen opgelegd worden, wie de preventie- en herstelmaatregelen moet betalen, of er verzwarende omstandigheden in aanmerking worden genomen, wat er gebeurt bij recidive, enz.

Gefluoreerde broeikasgassen

Zo zullen de voorschriften van het Milieu-Inspectiewetboek voortaan van toepassing zijn op de overtredingen van de nieuwe F-gassenverordening die te maken hebben met:

 • preventie van emissies (art. 3);
 • lekcontroles en lekkagedetectiesystemen (art. 4, gedeeltelijk en art. 5);
 • bijhouden van registers (art. 6, gedeeltelijk);
 • emissies van F-gassen in relatie tot de productie ervan (art. 7, gedeeltelijk);
 • terugwinning van F-gassen (art. 8);
 • opleiding en certificering van de deskundigen (art. 10);
 • regulering van het gebruik (art. 13); en
 • rapportage (art. 19, gedeeltelijk).

De bepalingen die betrekking hadden op de oude F-gassenverordening worden geschrapt.

Genetische rijkdom

De Genetischerijkdommenverordening legt regels op aan personen en bedrijven die genetische rijkdommen gebruiken, in uitvoering van het internationale ‘Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik in de Unie’. De Europese verordening richt zich vooral tot de farmaceutische industrie en tot de biotech-bedrijven.

Brussel brengt de overtredingen van de volgende verordeningsbepalingen onder in het Milieu-Inspectiewetboek:

 • verplichtingen van de gebruikers van genetische rijkdommen (art. 4); en
 • toezicht op de naleving door de gebruikers (art. 7).

Invasieve uitheemse soorten

Derde en laatste verordening die voortaan wordt opgevolgd volgens de algemene Brusselse milieu-inspectieregels, is de Invasievesoortenverordening, meer bepaald inzake:

 • beperkingen op de ‘voor de Europese Unie zorgwekkende uitheemse invasieve soorten’ (art. 7);
 • vergunning voor bepaalde transacties met invasieve exoten (art; 8, gedeeltelijk);
 • overgangsbepalingen voor privépersonen die momenteel een voor de Unie zorgwekkende soort houden (art. 31, gedeeltelijk); en
 • overgangsbepalingen voor eigenaars met een commercieel opzet (art. 32, gedeeltelijk).

Nog andere verordeningen

De Brusselse regering verklaarde de rechtsregels van het Milieu-Inspectiewetboek eerder al van toepassing op 8 andere Europese verordeningen. Onder meer op de Cites-verordening – over de handel in bedreigde dier- en plantensoorten –, op de POP’s-verordening op de persistente organische verontreinigende stoffen, op de Afvaltransportverordening, enz. Immers, de Europese Unie legt via een verordening wel rechtsregels op die rechtstreeks uitwerking hebben in de lidstaten, maar de Unie laat de sanctionering van haar Europese regels over aan de lidstaten. De Unie eist enkel dat die sancties ‘doeltreffend, evenredig en afschrikkend’ zijn.

In werking:

 • 30 juli 2016.

Bron:Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juni 2016 betreffende de aanvulling van de in artikel 2, §1, 3° van het Wetboek van Inspectie van 25 maart 1999 bedoelde lijst met de rechtstreeks toepasselijke bepalingen van de verordeningen van de Europese Unie, die na de inwerkingtreding van het wetboek van Inspectie worden aangenomen of in werking zijn getreden, en waarvan de uitvoering behoort tot de bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (art. 2 van het Brussels Milieu-Inspectiewetboek), BS 20 juli 2016.

Carine Govaert

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanvulling van de in artikel 2 § 1, 3° van het Wetboek van Inspectie van 25 maart 1999 bedoelde lijst met de rechtstreeks toepasselijke bepalingen van de verordeningen van de Europese Unie, die na de inwerkingtreding van het Wetboek van Inspectie werden aangenomen of in werking zijn getreden, en waarvan de uitvoering behoort tot de bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Afkondigingsdatum : 09/06/2016
Publicatiedatum : 20/07/2016

Gepubliceerd op 20-07-2016

  102