Brussel ontwerpt model van plan-mer-rapport

Erratum Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2018 tot vaststelling van de structuur van de milieueffectenrapparten behorend bij de uitwerking, wijziging of opheffing van de plannen en verordeningen bedoeld in de Titels II & III van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) eist dat het gewest een milieueffectenrapport (mer-rapport) opmaakt wanneer het een ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan, gewestelijk bestemmingsplan, richtplan van aanleg of gewestelijke stedenbouwkundige verordening opstelt, wijzigt of opheft. De 19 Brusselse gemeenten moeten ook zo’n milieueffectenrapport opmaken wanneer zij aan een gemeentelijk ontwikkelingsplan, een bijzonder bestemmingsplan of een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening werken. De inhoud van het plan-mer-rapport wordt beschreven in een bijlage bij het BWRO. Maar de Brusselse regering zou ook nog ‘een structuur’ vastleggen voor dat rapport.

Hoewel die verplichting in werking trad op 30 april 2018, verscheen het besluit met de structuur van het plan-mer-rapport pas op 11 december 2018 in het Belgisch Staatsblad. Of liever, het besluit dat de structuur in bijlage aankondigde, verscheen op 11 december in het Belgisch Staatsblad. De bijlage zelf zat er niet bij…
Via een erratum in het BS van 19 december wordt de bijlage met het model van plan-mer-rapport dan toch nog toegevoegd.

De ‘structuur’ is opgedeeld in 6 grote delen:
  • Inleiding. Definities en doel van het milieueffectenrapport
  • Hoofdstuk I. Voorstelling van het ontwerpplan of van de ontwerpverordening
  • Hoofdstuk II. Diagnose van de bestaande toestand
  • Hoofdstuk III. Uiteenzetting van de milieueffecten
  • Hoofdstuk IV. Conclusies, aanbevelingen en opvolgingsmaatregelen
  • Niet-technische samenvatting

Net als bij alle andere mer-rapporten, wordt ook over dit plan-mer-rapport een advies- en consultatieronde gehouden. De regering besliste echter dat de procedure zonder meer kan voortgezet worden als Leefmilieu Brussel niet binnen de voorziene termijn van 30 dagen advies verleent.

Van toepassing
Brussels gewest. Vanaf 12 december 2018 (art. 3).

Zie ook:
Carine Govaert
  116