Brussel legt regels vast voor terugbetaling eurovignet

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in haar ordonnantie van 24 maart 2016 de regels vastgelegd voor de terugbetaling van het eurovignet na de invoering van de kilometerheffing op 1 april 2016.

Kilometerheffing sinds 1 april 2016

Alle goederenvervoer van meer dan 3,5 ton (MTT) moet sinds 1 april 2016 op de belangrijkste Belgische, en dus ook op de Brusselse, wegen een kilometerheffing betalen. De kilometerheffing kwam in de plaats van het eurovignet. Elke zware vrachtwagen die zich op de Belgische wegen bevindt, moet sinds 1 april 2016 over een werkende On Board Unit (OBU) beschikken. Die registreert via GPS-technologie de gereden kilometers. De installatie en uitbating van het systeem gebeurt door Satellic NV.

Terugbetaling eurovignet

Inwoners van derde landen kregen altijd de keuze tussen jaar-, maand- en dagvignetten. Belgische, en dus ook Brusselse, vrachtwagens werden altijd wettelijk vermoed van het Belgische wegennetwerk gebruik te maken en moesten bijgevolg de jaarvignetten kopen. Door de stopzetting van het eurovignet en de start van de kilometerheffing op de Belgische wegen op 1 april 2016 is deze situatie gewijzigd.

Daarom zal de Brusselse belastingadministratie (Brussel Fiscaliteit) automatisch de eurovignetten verkregen tussen 2 april 2015 tot en met 31 maart 2016 terugbetalen. Deze terugbetaling is gelijk aan het proportionele deel van het jaarbedrag van het eurovignet dat overeenstemt met de opeenvolgende dagen die nog gedekt zijn door het eurovignet vanaf 1 april 2016.

Ter info: Er is wel nog altijd een eurovignet nodig om het wegennet in Denemarken, Luxemburg, Nederland en Zweden te gebruiken.

Terugbetaling eurovignet wegens inactiviteit

Op vraag van de belastingplichtige wordt voor de voertuigen (bedoeld in art. 4, tweede lid, eurovignetwet):

  • een proportionele terugbetaling van het eurovignet prorata van de periode van inactiviteit van het voertuig gedurende de belastbare periode toegekend;
  • wegens de beslissing van België om een einde te maken aan de inning van het gebruiksrecht op zijn wegennet en om een tolheffing (kilometerheffing) in te voeren vanaf 1 april 2016, wordt voor alle vignetten verkregen vanaf 2 april 2015 tot en met 31 maart 2016, een terugbetaling voorzien ten belope van de dagen inactiviteit van het voertuig, proportioneel berekend op het jaarbedrag van het eurovignet.

Deze terugbetaligen zijn gelijk aan 1/12 of 2/12 van het jaarlijkse bedrag, afhankelijk van het feit of de periodes van inactiviteit respectievelijk 30 of 60 dagen bereiken. Het terug te betalen bedrag wordt verminderd met een bedrag van 25 euro ten titel van administratieve kost.

De belastingplichtige moet zijn vraag om (gedeeltelijke) terugbetaling indienen bij de gewestelijke directeur verantwoordelijk voor de dienst belast met de ontvangst van het eurovignet. Dit ten laatste binnen de 6 maanden na de laatste dag van de belastbare periode.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepaalt de manier waarop de inactiviteit van het voertuig moet worden aangetoond in het kader van de vraag om gedeeltelijke terugbetaling van het eurovignet.

Vóór 30 december 2016

De aanvraag om terugbetaling van het eurovignet wegens inactiviteit van het voertuig moet worden gedaan vóór 30 december 2016.

In werking

Deze maatregelen hebben retroactief uitwerking met ingang van 1 april 2015.

Bron:Ordonnantie van 24 maart 2016 houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de wegfiscaliteit van zware voertuigen, BS 31 maart 2016 (art. 5, art. 6 en art. 9)
Zie ook:– Wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, BS 31 december 1994 (eurovignetwet) (art. 12, § 2 en § 2bis) – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 betreffende de uitvoering van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet, BS 7 oktober 2015. – Ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet, BS 12 augustus 2015.

Christine Van Geel

Ordonnantie houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de wegfiscaliteit van zware voertuigen

Afkondigingsdatum : 24/03/2016
Publicatiedatum : 31/03/2016

Gepubliceerd op 05-04-2016

  175