Brussel legt basis voor woonpremie van 120 euro (art. 35-38 en 47 Fiscale Hervorming Brussel 2)

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert een premie in van 120 euro per gezin, per jaar, voor diegenen die eigenaar zijn van een woning op Brussels grondgebied en daar ook gedomicilieerd zijn. De woonpremie wordt al een eerste keer toegekend voor 2016. Ook al verscheen de ordonnantie met de rechtsgrond voor de premie pas op 29 december 2016 in het Belgisch Staatsblad.

120 euro

De nieuwe premie heet officieel: de ‘premie ten bate van personen die houder zijn van een zakelijk recht op een onroerend goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarin zij en hun gezin gedomicilieerd zijn’.Ze bedraagt 120 euro en wordt toegekend aan de persoon die op 1 januari van het belastingjaar volle eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van de woning was.

De premie wordt maar één keer toegekend per gezin, per jaar. Als er meerdere personen een zakelijk recht hebben op de gezinswoning, dan wordt de premie uitbetaald aan de persoon die het grootste aandeel heeft in het onroerend goed. Als alle zakelijkrechthouders gelijke rechten hebben op de woning, dan gaat de premie naar de oudste zakelijkrechthouder.

Het gewest betaalt alleen een premie als er voor het onroerend goed, onroerende voorheffing verschuldigd is. De woonpremie is immers bedoeld als een compensatie voor de verhoging van de onroerende voorheffing met gemiddeld 12%.

Geen recht op de premie…

De directeur van de Directie Inkohiering kan de toekenning van de premie intrekken als blijkt dat de premie toegekend werd op basis van foute informatie. In dat geval verwittigt hij de zakelijkrechthouder met een brief. De zakelijkrechthouder heeft dan 30 dagen de tijd om schriftelijk opmerkingen over te maken. De termijn van 30 dagen begint te lopen vanaf de 7e dag na het versturen van de brief met de post. Na het verstrijken van die termijn van 30 dagen neemt de directeur een definitieve beslissing en brengt hij de zakelijkrechthouder daarvan op de hoogte. Ook dat gebeurt met een gewone brief.

De definitieve beslissing tot intrekking van de premie kan een verzoek tot terugbetaling bevatten. De zakelijkrechthouder moet de premie dan binnen de 2 maanden terugbetalen. Doet hij dat niet, dan kan de Rekenplichtige van Ontvangsten belast met Fiscale Zaken het terug te storten bedrag invorderen bij dwangbevel.

De directeur van de Directie Inkohiering kan in zijn definitieve beslissing ook een administratieve boete van 1.000 euro opleggen als hij kan aantonen dat de zakelijkrechthouder ‘op bedrieglijke wijze handelde of gelogen heeft’.

Voor 2016 en volgende

De woonpremie wordt een eerste keer toegekend voor het jaar 2016. Minister van Financiën Guy Vanhengel verklaarde in het Brussels Parlement dat de premie voor 2016 uitbetaald zal worden in de eerste trimester van 2017. Vanaf 2018 zal de premie rechtstreeks verrekend worden op het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing (Parl.St., nr. A-429/2 – 2016-2017, p. 3).

De Brusselse regering heeft op 23 december overigens al een eerste uitvoeringsbesluit gepubliceerd, waarin ze alvast de personen aanwees die de woonpremie mogen toekennen, uitbetalen, intrekken, en beboeten. Op 27 december verscheen er een ministerieel besluit waarin de Brusselse minister van Financiën zijn bevoegdheden delegeerde aan de leidinggevende ambtenaren van de administratie. De ordonnantie zelf, met de rechtsgrond voor de premie, verscheen pas op 29 december in het Belgisch Staatsblad. De regering moet overigens nog een tweede besluit opstellen met de praktische modaliteiten voor het toekennen en uitbetalen van de premie.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest – In werking:

  • “Vanaf het jaar 2016”.
  • Wordt verwacht: Uitvoeringsbesluit.

Bron:Ordonnantie van 12 december 2016 houdende het tweede deel van de fiscale hervorming, BS 29 december 2016 (art. 35-38 en 47 Fiscale Hervorming Brussel 2).

Carine Govaert

Ordonnantie houdende het tweede deel van de fiscale hervorming

Afkondigingsdatum : 12/12/2016
Publicatiedatum : 29/12/2016

Gepubliceerd op 03-01-2017

  87