Brussel klaar voor uitvoering gewijzigde Parkeerordonnantie

Op 1 januari 2017 treedt de gewijzigde Parkeerordonnantie in werking. Met een pak nieuwigheden voor de uitreiking van vrijstellingskaarten, soepeler parkeervoorwaarden voor gehandicapte personen, nieuwe parkeerretributies en eenvoudiger procedures.

De broodnodige uitvoeringsbepalingen bij de Ordonnantie van 20 juli 2016 zijn op 15 december in het Staatsblad verschenen.

Gewijzigde Parkeerordonnantie

Deze zomer heeft Brussel zijn Parkeerordonnantie op heel wat punten gewijzigd. Vooral om meer duidelijkheid te creëren in items waar twijfel over bestond of die voor juridische moeilijkheden zorgden op het terrein. Maar ook om in te spelen om nieuwe technologieën en opmerkingen van de gemeenten. Nieuw is bijvoorbeeld dat personen met een handicap nu ook gratis mogen parkeren in een oranje of rode zone, dat gemeenten retributies per minuut mogen hanteren en zonder voorwaarden vertegenwoordigd in de raad van bestuur van het gewestelijk Parkeeragentschap. Maar er is ook gesleuteld aan de parkeerretributies en de vrijstellingskaarten. Minder verschillende kaarten, hogere bedragen.

We stippen een aantal elementen aan.

Deelsectoren

Nieuw is bijvoorbeeld de opdeling van parkeersectoren in deelsectoren. Tenzij een gemeenteraad beslist om te werken met vaste parkeersectoren zal iedere sector worden onderverdeeld. Het Parkeeragentschap zal die deelsectoren vastleggen voor het hele gewest. Het doet dat met input van de gemeenteraden.

De sectoren geven de grafische zone aan waarbinnen de vrijstellingskaarten gelden. Bij die indeling kunnen de gemeentegrenzen worden overschreden. De oppervlakte van een parkeersector voor de vrijstellingskaarten ‘buurtbewoner’, ‘professioneel’ en ‘bezoeker’ mag niet groter zijn dan 150 hectare, met een afwijkingsmogelijkheid van 20%.

Het agentschap zal een geïnformatiseerd systeem ontwikkelen voor alle gemeenten waarmee de parkeersectoren per individuele vrijstellingskaart worden bepaald en toegewezen.

De gemeenteraden integreren de kaart met deelsectoren voor het volledige grondgebied van de gemeente in het Gemeentelijk Parkeeractieplan. De Brusselse regering zal voor elke gemeente de door de gemeenteraad voorgestelde kaart met deelsectoren samen het Gemeentelijk Parkeeractieplan goedkeuren. De gemeenteraden kunnen na advies van het Parkeeragentschap de indeling in deelsectoren aanpassen aan de huidige situatie op het terrein.

De parkeersectoren die al bestonden blijven geldig tot het moment dat de Brusselse regering de kaart met de deelsectoren voor het volledige grondgebied van de gemeente heeft vastgelegd.

Toewijzing sector bij aanvraag vrijstellingskaart

Wie een vrijstellingskaart aanvraagt, krijgt automatisch een parkeersector toegewezen. Voor de vrijstellingskaarten ‘buurtbewoner’, ‘professioneel’ en ‘bezoeker’ wordt de sector bepaald op basis van de deelsector waarin de verblijfplaats, de maatschappelijke zetel of de exploitatiezetel zich bevindt. Aangevuld met telkens aangrenzende deelsectoren waarvan er minstens 2 zelf grenzen aan de vastgestelde deelsector.

De aanvrager kan echter op eenvoudig verzoek vragen dat hem een nieuwe parkeersector wordt toegewezen, op basis van andere deelsectoren. Al gelden hierbij wel strikte voorwaarden.

Vaste parkeersectoren

Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om vaste parkeersectoren vast te leggen, zonder daarbij de gemeentegrenzen te overschrijden. Dat kan pas na advies van het Parkeeragentschap.

Hoe dan ook gaan de nieuwe indelingen, zowel bij de vaste of deelsectoren pas in op 1 januari of 1 september van het betrokken jaar.

Toekenning vrijstellingskaarten

De regels voor de uitreiking van vrijstellingskaarten werden geüniformeerd. Zodat in iedere Brusselse gemeenten dezelfde toekenningsvoorwaarden en procedures gelden. De Brusselse regering heeft de do’s and don’ts voor de vrijstellingskaarten ‘buurtbewoner’, ‘zorgverlener van dringende medische hulp’, ‘medische zorgverlener aan huis’, ‘autodelen’; ‘personen met een handicap’, ‘professioneel’ en ‘bezoeker’ nu geconcretiseerd. Voor ieder type kaart wordt duidelijk wie er recht op heeft, waar ze geldt, hoeveel ze kost, enz. Dit onderdeel vormt dan ook de grootste brok van het uitvoeringsbesluit.

Parkeerretributies

De gewijzigde Parkeerordonnantie bevat nu een legale basis heeft voor de regeringsbesluiten over de materie parkeerretributies. De nieuwe regeling heeft volgende krachtlijnen: de regering bepaalt de parkeertijd en het bedrag van de parkeerretributie voor elke gereglementeerde zone (behalve de blauwe zone). Het bedrag van de parkeerretributie valt binnen een bepaalde tariefvork:

  • van 0,50 euro tot 3 euro voor het eerste half uur;
  • van 0,50 euro tot 5 euro voor het tweede half uur;
  • van 2 euro tot 10 euro voor het tweede uur;
  • van 1,50 euro tot 15 euro per extra uur.

Het uitvoeringsbesluit legt nu voor iedere zone de precieze retributie vast.

Kort samengevat geeft dit

Zone Rood Oranje Grijs Groen Blauw Evenementen
Max. parkeertijd 2 uur 2 uur 4.30 uur geen 2 uur Afhankelijk van moment en type zone
Eerste kwartier Gratis mits registratie via ticket of elektronischGratis mits registratie via ticket of elektronischGratis mits registratie via ticket of elektronischGratis mits registratie via ticket of elektronischGratis mits parkeerschijfGratis mits registratie via ticket of elektronisch
Eerste half uur 0,50 euro 0,50 euro 0,50 euro 0,50 euro Gratis mits parkeerschijf 5 euro
Tweede half uur 1,50 euro 0,50 euro 1,50 euro 0,50 euro Gratis mits parkeerschijf 5 euro
Tweede uur 3 euro 2 euro 3 euro 2 euro Gratis mits parkeerschijf10 euro
Derde uur   3 euro  Gratis mits parkeerschijf10 euro
Vierde uur   3 euro  Gratis mits parkeerschijf10 euro
Laatste half uur   1,50 euro   5 euro
Elk bijkomend uur    1,50 euroGratis mits parkeerschijf 

1 januari 2017

De wijzigingen worden doorgevoerd via 2 besluiten van 27 oktober 2016. Ze treden allebei in werking op 1 januari 2017. Dat geldt ook voor hoofdstukken I en II van de Ordonnantie van 20 juli 2016.

De vrijstellingskaarten die werden afgeleverd voor 1 januari 2017 blijven geldig tot hun vervaldag en uiterlijk tot 1 januari 2019.

Bron:Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 oktober 2016 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan, BS 13 december 2016. Bron:Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 oktober 2016 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten, BS 13 december 2016.
Zie ook Ordonnantie van 20 juli 2016 tot wijziging van de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap en van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeersteken, BS 27 juli 2016. (‘Gewijzigde Parkeerordonnantie’) Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten, BS 16 september 2013. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan, BS 16 september 2013. Ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, BS 30 januari 2009 (‘Parkeerordonnantie’).

Laure Lemmens

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan

Afkondigingsdatum : 27/10/2016
Publicatiedatum : 13/12/2016

Gepubliceerd op 16-12-2016

  131