Brussel kiest voor uniforme strafvork bij inbreuken dierenwelzijn

Brussel zal inbreuken op de wetgeving dierenwelzijn voortaan bestraffen volgens de regels uit het Wetboek van Inspectie. Dat voorziet in één enkele strafvork voor het geheel van de misdrijven voorzien in de milieuwetgevingen, namelijk een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar en/of een boete van 50 tot 100.000 euro (onder voorbehoud van verzwarende en verzachtende omstandigheden en recidive). Geen specifieke sanctie meer per inbreuk dus. Het is aan de rechters om de strafmaat te bepalen in functie van de omstandigheden en de gevolgen.

Dit betekent dat Brussel voortaan dezelfde methode voorziet voor inbreuken op de wetgeving dierenwelzijn als voor milieumisdrijven. Wat betreft dierenwelzijn, wordt zoals bij milieu, afgestapt van het systeem waarbij a priori een onderscheid wordt gemaakt op gebied van bestraffing naargelang de ernst van de voorziene misdrijven. De federale Dierenwelzijnswet wordt aangepast en verwijst voortaan naar het Brusselse Wetboek van Inspectie.

Maar de Brusselse ordonnateur maakt ook van de gelegenheid gebruikt om ook enkele andere elementen van de wetgeving Dierenwelzijn verder te regionaliseren. Bij de Zesde Staatshervorming werd de bevoegdheid immers overgedragen, maar heel wat wettelijke bepalingen zijn nog niet gevolgd. Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) heeft heel wat taken van de federale Dienst Dierenwelzijn overgenomen. Het takenpakket werd dus gevoelig uitgebreid. Bevoegdheden die nu worden geformaliseerd. Zo is het BIM bevoegd om instructies te geven aan de burgemeester die beslist tot het doden van dieren en zijn de met toezicht belaste personeelsleden van het BIM en van de gemeenten zijn bevoegd voor het controleren van de naleving van de wet op het dierenwelzijn.

De ordonnantie van 11 mei 2017 bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen worden dus volgens de algemene regel van kracht, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 9 juni 2017.

Bron:Ordonnantie van 11 mei 2017 tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, BS 30 mei 2017.

Laure Lemmens

Ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

Afkondigingsdatum : 11/05/2017
Publicatiedatum : 30/05/2017

Gepubliceerd op 08-06-2017

  211