Brussel integreert genderdimensie in begrotingscyclus

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft een methode uitgewerkt om de genderdimensie te integreren in de begrotingscyclus. Het gewest had het principe van de genderdimensie enkele jaren geleden al onderschreven in een kaderordonnantie.

Genderdimensie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het principe van de evenredige participatie van vrouwen en mannen aan alle aspecten van het openbare leven onderschreven in een kaderordonnantie van 29 maart 2012: de ‘ordonnantie genderdimensie’. Dit betekent dat de Brusselse regering bij het uitoefenen van haar bevoegdheden rekening houdt met de ‘genderdimensie’. Die wordt in de beleidslijnen geïntegreerd.

Later werd de kaderordonnantie verder uitgewerkt in een uitvoeringsbesluit van 24 april 2014: het ‘besluit genderdimensie’. Er werd onder andere een gewestelijke coördinatiegroep opgericht om de tenuitvoerlegging van de kaderordonnantie te waarborgen. En nu voegt een besluit van 14 juli 2016 daar een methode aan toe om de genderdimensie te integreren in de begrotingscyclus.

Categorieën

De diensten van de Brusselse regering en de instellingen passen in de begrotingscyclus en het begrotingsproces een methode voor de integratie van de genderdimensie toe die gebaseerd is op de categorisering van de basisallocaties van de begroting. De basisallocaties kunnen slechts in één categorie zitten. Er zijn 3 categorieën:

  • categorie 1: dossiers zonder genderdimensie;
  • categorie 2: dossiers die specifiek de gelijkheid van vrouwen en mannen willen bevorderen;
  • categorie 3: dossiers met een mogelijke genderdimensie (alle overige basisallocaties).

Een beleid bevat een ‘genderdimensie’ wanneer het rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de verschillen tussen vrouwen en mannen. Een analyse waarbij voor de betrokken dossiers de genderdimensie nauwkeurig geëvalueerd wordt, wordt een ‘genderanalyse’ genoemd.

Gender budgeting

De evaluatie van de begrotingen vanuit een genderperspectief op alle niveaus van het begrotingsproces en de begrotingscyclus wordt ‘gender budgeting’ genoemd. Ook een evaluatie en eventuele heroriëntering van de ontvangsten en uitgaven hoort daarbij.

Bij het opmaken van de initiële begroting en de jaarlijkse begrotingsaanpassingen voeren de met de raming van de begrotingskredieten belaste personeelsleden een onderzoek uit van de dossiers die zij beheren. Dit onderzoek zal aanleiding geven tot de gemotiveerde categorisering van de basisallocaties. Na validatie van de categorisering volgt een gezamenlijke verificatie (en eventueel een aanpassing). Het resultaat wordt gevalideerd door de betrokken ambtenaar-generaal.

De kredieten betreffende de basisallocaties van categorie 2 worden geïntegreerd in de gendernota. De basisordonnantie bepaalt namelijk dat de kredieten met betrekking tot de acties om gelijkheid van mannen en vrouwen te verwezenlijken, per opdracht worden uiteengezet in een gendernota die als bijlage wordt gevoegd bij elk ontwerp van algemene uitgavenbegroting.

Voor de kredieten betreffende de basisallocaties van categorie 3 wordt per basisallocatie een verantwoordingsfiche opgesteld waarin het resultaat van de genderanalyse wordt opgenomen. Na validatie van de verantwoordingsfiches volgt een gezamenlijke verificatie (en eventueel een aanpassing). Het resultaat wordt gevalideerd door de betrokken ambtenaar-generaal.

Begrotingscorrespondenten

De begrotingscorrespondenten staan in voor de coördinatie, centralisatie en consolidatie van alle informatie en documentatie over de categorisering van de basisallocaties en de verantwoordingsfiches. Zij verzekeren de overmaking ervan binnen de vereiste termijnen, onder andere aan de Directie Begroting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

De ambtenaren-generaal van de diensten van de regering duiden uiterlijk één maand na de publicatie van het nieuwe besluit een gendercorrespondent aan voor hun bestuur. Voor de instellingen geldt hetzelfde. De correspondenten staan mee in om een beleid van ‘gendermainstreaming’ te ontwikkelen binnen de gewestelijke overheidsdienst in kwestie.

Evaluatie

Zodra de Brusselse regering de eed heeft afgelegd, neemt zij in de oriënteringsnota's en hun jaarlijkse wijzigingen via beleidsbrieven, ook de doelstellingen op die op het vlak van de integratie van de genderdimensie bereikt moeten worden. De opvolging van de realisaties wordt opgenomen in de beheerscontrole. Hiertoe worden prestatie-indicatoren met betrekking tot de integratie van de genderdimensie opgenomen in de boordtabellen. Een en ander komt aan bod in de gewestelijke regels voor begroting, boekhouding en controle.

Ook de ambtenaren-generaal van de diensten en de instellingen zien toe op de uitbouw van de opvolging van de realisatie van de doelstellingen inzake de genderdimensie. De controle op de doorvoering van de integratie van de genderdimensie en de realisaties wordt opgenomen in de controle van het goede financiële beheer.

Indien uit de resultaten van de gendernota en de genderanalyse blijkt dat aanvullende maatregelen nodig zijn, kan men overgaan tot een heroriëntering van de begroting.

In werking

Voor de inwerkingtreding wordt een onderscheid gemaakt tussen de Brusselse overheidsdiensten en de Brusselse instellingen van openbaar nut.

Voor de diensten treedt het nieuwe besluit gedeeltelijk in werking vanaf 1 januari 2017 (categorisering) en gedeeltelijk vanaf 1 januari 2018 (alle andere bepalingen). Voor de instellingen maakt men dezelfde opdeling maar alles schuift een jaar op. Dus vanaf 1 januari 2018 en vanaf 1 januari 2019.

Zodra het nieuwe besluit van 14 juli 2016 in werking treedt, wordt de categorisering en de analyse toegepast op de basisallocaties van de bestaande begroting van het lopende jaar.

Bron:Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2016 een methode om de genderdimensie te integreren in de begrotingscyclus, BS 24 oktober 2016
Zie ook: — Ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 13 april 2012— Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 24 februari 2015

Steven Bellemans

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een methode om de genderdimensie te integreren in de begrotingscyclus

Afkondigingsdatum : 14/07/2016
Publicatiedatum : 24/10/2016

Gepubliceerd op 25-10-2016

  119