Brussel: herstructurering mondt uit in ‘Brussel Stedenbouw & Erfgoed’

Het ‘Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH)’ van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een 5-tal jaar geleden omgevormd tot de Algemene Directie ‘Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO)’. Maar die wijziging werd niet doorgevoerd in de wetteksten.Op 20 juli 2016 besliste de Brusselse regering echter om ‘Brussel Stedelijke Ontwikkeling’ op zijn beurt te vervangen door 2 afzonderlijke directies: ‘Brussel Huisvesting’ en ‘Brussel Stedenbouw & Erfgoed’. De uitsplitsing zou begin deze maand ingegaan zijn.De regering maakt van de gelegenheid gebruik om een deel van de taken van het voormalige BROH toe te wijzen aan de nieuwe directie ‘Brussel Stedenbouw & Erfgoed’. Voor de opdrachten op het vlak van huisvesting is nog een apart besluit nodig.

Zo wordt Brussel Stedenbouw & Erfgoed onder meer bevoegd voor de:

 • erkenning van ontwerpers van gemeentelijke ontwikkelingsplannen, ontwerpers van bijzondere bestemmingsplannen en archeologische vorsers;
 • erkenning van, en toezicht op de verenigingen die met overheidsgeld investeren in stadsvernieuwing;
 • verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen;
 • verlenen van toestemming voor het uitvoeren van archeologische opgravingen en peilingen;
 • toekenning van premies voor gevelverfraaiing, voor de restauratie van klein erfgoed of voor de renovatie van beschermde monumenten;
 • voorleggen van ontwerpen van gewestelijke ontwikkelingsplannen en gewestelijke bestemmingsplannen aan andere gewesten of staten wanneer er een aanzienlijke milieu-impact te verwachten is op hun grondgebied;
 • deelname aan de taskforce-vergaderingen over de aanleg van verkeersinfrastructuur;
 • opstellen van het jaarverslag over de effecten van het gewestelijk bestemmingsplan op het milieu; of
 • beoordelen van aanvragen tot afwijking van de EPB-eisen.

Volgens Brussel Stedelijke Ontwikkeling zou zijn opdeling ingegaan zijn op 1 april 2017, maar het huidige wijzigingsbesluit treedt pas op 7 april 2017 in werking. Voor Brussel Huisvesting werd er trouwens nog geen wijzigingsbesluit gepubliceerd.

Op de website van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (het vroegere: Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) is nog geen nieuw organogram te vinden, maar volgens BSO zou Brussel Stedenbouw & Erfgoed onder de leiding komen van Bety Waknine, adjunct-kabinetschef van Brussels minister-president Rudy Vervoort en bestuurder bij citydev.brussels, en zou Brussel Huisvesting verder geleid worden door de huidige directeur-generaal Arlette Verkruyssen.

Van toepassing:

 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • 7 april 2017.
 • Wordt verwacht: uitvoeringsbesluit voor Brussel Huisvesting.

Bron:Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2017 houdende wijziging van de benamingen in verscheidene regelgevingen van toepassing op Brussel Stedenbouw & Erfgoed, BS 7 april 2017.

Carine Govaert

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de benamingen in verscheidene regelgevingen van toepassing op Brussel Stedenbouw & Erfgoed

Afkondigingsdatum : 31/03/2017
Publicatiedatum : 07/04/2017

Gepubliceerd op 11-04-2017

  192