Brussel harmoniseert regels voor openbaar onderzoek

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de openbare onderzoeken op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en leefmilieu

Belgisch Staatsblad. – Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hervormt zijn milieu- en ruimtelijkordeningsrecht. De hervormingen leiden tot een nieuw uitvoeringsbesluit met voorschriften voor het openbaar onderzoek over een planaanvraag, vergunningsaanvraag of aanvraag voor attest.

Sommige voorschriften gelden voor elk type van openbaar onderzoek:
  • Zo moet elk openbaar onderzoek ten laatste de 3e dag vóór de aanvangsdatum aangekondigd worden.
  • De gemeente hangt een bericht van aankondiging uit en neemt de aankondiging op haar website op.
  • Tijdens de volledige duur van het openbaar onderzoek kan iedereen het dossier inkijken bij de gemeente. Brussel regelt zelfs wannéér dat kan: elke voormiddag tussen 9 en 12u, en minstens één keer per week ook ’s avonds.
  • Al wie dat wil kan minstens een halve dag in de week technische uitleg krijgen over het dossier.
  • Iedereen kan ten minste een halve dag in de week opmerkingen en bezwaren laten optekenen door het gemeentepersoneel.
  • En als de overlegcommissie om advies gevraagd wordt, kan elke belanghebbende vragen om door de leden van de commissie gehoord te worden.

Daarnaast zijn er specifieke regels voor de openbare onderzoeken over plannen en stedenbouwkundige verordeningen enerzijds, en over de aanvragen voor vergunningen of attesten anderzijds.
Een openbaar onderzoek over een aanvraag voor vergunning of attest duurt bijvoorbeeld 30 dagen als het dossier handelt over een verbindingsweg of als er vooraf een milieueffectbeoordeling moet plaatsvinden. Bij andere aanvragen is dat maar 15 dagen.
Bij grote plannen, die betrekking hebben op het volledige Brusselse grondgebied, wordt het openbaar onderzoek ook aangekondigd op de radio, in de krant en in het Belgisch Staatsblad.

Brussel publiceert tot slot nieuwe modellen van het bericht tot aankondiging van het openbaar onderzoek (een model voor een plan of stedenbouwkundige verordening enerzijds, en een model voor een vergunning of attest anderzijds) en een model voor het proces-verbaal van afsluiting van het openbaar onderzoek.

Het nieuwe besluit op de openbare onderzoeken treedt op 1 september 2019 in werking.

Zie ook:
Carine Govaert
  105