Bourgeois geeft voorrang aan sommige erfgoedpremies

Eigenaars en beheerders van landschappen, stads- en dorpsgezichten, monumenten of archeologische sites kunnen bij de Vlaamse overheid een erfgoedpremie aanvragen, die bestemd is voor het behoud of de herwaardering van de erfgoedkenmerken en -elementen van hun onroerend goed. Daarvoor bestaan er 2 procedures: een snelle standaardprocedure, waarin de overheidstussenkomst maximaal 25.000 euro bedraagt, en een meer omslachtige bijzondere procedure, waarin het bedrag van de erfgoedpremie niet begrensd is.

Binnen het regime van de bijzondere procedure worden de erfgoedpremies in principe in chronologische volgorde toegekend. Dat is volgens de datum waarop het agentschap Onroerend Erfgoed zich akkoord heeft verklaard met de aanvraag. Maar op dat principe bestonden er al 3 uitzonderingen, en er komen er nog eens 4 bij.

Dossiers met voorrang

Op het respecteren van de chronologische volgorde heeft de Vlaamse regering zelf al 3 uitzonderingen geformuleerd in het Onroerenderfgoedbesluit. Bovendien geeft zij aan de minister die bevoegd is voor het onroerend erfgoed, de mogelijkheid om bijkomende afwijkingen op te leggen. En die maakt daar dankbaar gebruik van. Minister-president Geert Bourgeois, tevens bevoegd voor het onroerend erfgoed, voegt 4 uitzonderingen toe aan de lijst. Gezien de krapte van het budget, mogen we ervan uitgaan dat dossiers die niet in het rijtje met uitzonderingen passen, nog weinig kans maken op een erfgoedpremie van meer dan 25.000 euro…

Want naar welke dossiers gaat het subsidiebudget voortaan bij voorrang? Dat is volgens de Vlaamse regering in het Onroerenderfgoedbesluit naar:

  • aanvragen voor een bijkomende premie wegens onvoorzienbare meer- of bijwerken;
  • aanvragen voor een actualisatie van het subsidiebedrag wegens een verhoging van de prijsherzieningsindexen S en I; en
  • aanvragen voor beheermaatregelen, werkzaamheden of diensten die vermeld zijn in een reeds goedgekeurd beheerplan.

De minister-president voegt daar nu de 4 volgende types van aanvragen aan toe:

  • aanvragen met een dwingend karakter wegens koppeling aan een cofinanciering door een ander overheidsorgaan;
  • aanvragen met een hoogdringend karakter wegens de staat van het erfgoed, waarbij de openbare veiligheid, de stabiliteit van het goed, of de erfgoedwaarde van het goed in het gedrang komt. De minister verlangt dat de hoogdringendheid in dit geval wordt aangetoond met een objectief rapport;
  • aanvragen van natuurlijke personen die in het beschermd goed hun hoofdverblijfplaats hebben gevestigd of willen vestigen; en
  • aanvragen die passen binnen een investering waarbij de beheerwerkzaamheden ten hoogste 1/3e van de investeringskosten bedragen.

Vanaf 26 april

Het ministerieel besluit over de erfgoedpremies in de bijzondere procedure treedt in werking op 26 april 2015.

Bron:Ministerieel besluit van 16 maart 2015 tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure, BS 16 april 2015.
Zie ook: Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, BS 27 oktober 2014 (art. 11.2.1 t.e.m. 11.2.41 van het Onroerenderfgoedbesluit over de erfgoedpremie).

Carine Govaert

Ministerieel besluit tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure

Afkondigingsdatum : 16/03/2015
Publicatiedatum : 16/04/2015

Gepubliceerd op 17-04-2015

  110