Boete tot 80.000 euro voor kleinhandelsactiviteiten zonder omgevingsvergunning

Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen over de handhaving van het integraal handelsvestigingsbeleid

De ambtenaren van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) mogen bestuurlijke maatregelen en exclusieve bestuurlijke geldboetes opleggen aan ondernemers die kleinhandelsactiviteiten uitoefenen zonder omgevingsvergunningsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten en aan diegenen die wél een vergunning hebben, maar de voorschriften ervan niet respecteren. In een besluit van 26 oktober 2018 geeft de Vlaamse regering enkele vuistregels voor het berekenen van de hoogte van de boetes en voor het indienen van beroep tegen de bestuurlijke boetes en maatregelen.

Vuistregels voor de exclusieve bestuurlijke geldboete

Het basisbedrag van de boete voor het werken zonder vergunning of voor het voortzetten van de activiteiten ondanks een stakingsbevel bedraagt 150 of 500 euro.

Dat bedrag wordt 1 tot 4 keer vermenigvuldigd met een correctiefactor en het resultaat van elke correctie wordt opgeteld. De correctiefactoren hangen af van de oppervlakte, ligging, ernst en frequentie van de inbreuk:
  • Oppervlakte: de correctiefactor is hier het basisbedrag, maal het aandeel van de niet-vergunde oppervlakte in m², gedeeld door 400, plus 1.
  • Ligging: basisbedrag maal 4, bij overtreding in een afgebakend winkelarm gebied.
  • Ernst: basisbedrag maal 3 bij nalatigheid van de overtreder. Of basisbedrag maal 6 bij actieve tegenwerking.
  • Frequentie: basisbedrag maal aantal eerder vastgestelde feiten.
Op de boete voor het werken in strijd met een stakingsbevel wordt geen correctie toegepast.

Het resultaat na correctie wordt afgetopt op 10.000 euro.
En het al dan niet afgetopte bedrag wordt tot slot vermenigvuldigd met de opdeciemen in strafzaken (maal ‘8’). De boete bedraagt dus ten hoogste 80.000 euro.

Exclusieve bestuurlijke geldboetes zijn geldboetes die opgelegd worden voor inbreuken die uit het strafrecht werden gehaald. Dus voor gedepenaliseerde feiten. Naast de exclusieve bestuurlijke geldboetes bestaan er alternatieve bestuurlijke geldboetes voor feiten die ook nog strafrechterlijk vervolgd kunnen worden, maar die komen hier niet aan bod.

Verzoeken tot vermindering of kwijtschelding van de boete, of tot uitstel van betaling moeten niet ingediend worden bij het VLAIO, maar bij het departement Omgeving, want de Vlaamse regering maakte het departement bevoegd voor het innen van de boetes.

Bestuurlijke maatregelen en andere

Het besluit zegt ook nog wat er moet gebeuren met de zaken en voorwerpen die de VLAIO-ambtenaren meenemen wanneer zij een inbreuk hebben vastgesteld, en hoe de overtreder of een andere belanghebbende een minnelijke schikking kan vragen.

Sinds 1 oktober?

Sinds 1 augustus 2018 worden er omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten uitgereikt. Toch verscheen het uitvoeringsbesluit over de handhaving van dit type van omgevingsvergunning pas op 9 januari 2019 in het Belgisch Staatsblad. Het besluit treedt wel retroactief in werking, maar niet op 1 augustus 2018. Wél op 1 november 2018 wat de bepalingen uit het besluit zelf betreft, en op 1 oktober 2018 wat de handhavingsbepalingen uit het decreet op het integraal handelsbeleid betreft, waarvan het huidige besluit de uitvoering is…

Zie ook:
Carine Govaert
  204