Bijkomende overgangsmaatregelen voor hervormd gerechtelijk arrondissement Brussel

Er komen bijkomende overgangsmaatregelen voor het hervormd gerechtelijk arrondissement Brussel. Zij moeten de praktische overgang in de Brusselse rechtbanken vlotter laten verlopen. Daarnaast verduidelijkt de wet welke procureur des Konings in de arrondissementen Brussel en Henegouwen bevoegd is het kader van de regels voor gerechtsdeurwaarders. En er wordt ook licht gesleuteld aan de tuchtoverheden voor magistraten en gerechtspersoneel.

Overgangsmaatregelen gerechtelijk arrondissement Brussel

De hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel heeft gezorgd voor een ontdubbeling van onder meer de rechtbank van eerste aanleg, de rechtbank van koophandel en de arbeidsrechtbank. Er komt telkens zowel een Franstalige als Nederlandstalige rechtbank die voor het ganse gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd is. Ook de politierechtbank van Brussel is ontdubbeld in een Nederlandstalige en Franstalige rechtbank. Dat is niet het geval in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde. Het parket (en het arbeidsauditoraat) is gesplist. In een tweetalig parket van Brussel en een Nederlandstalig parket van Halle-Vilvoorde.

Om alle onduidelijkheid weg te nemen over welke rechtbank nu precies bevoegd is na de inwerkingtreding van de hervorming op 31 maart 2014, komen er nieuwe overgangsmaatregelen.

Hangende zaken

De zaken die bij de start van het hervormd gerechtelijk arrondissement Brussel (op 31 maart 2014) nog aanhangig zijn, worden van rechtswege en zonder bijkomende kosten voortgezet voor het gerecht dat bevoegd zou zijn als de zaak aanhangig was gemaakt na de inwerkingtreding van de hervorming. Het geding wordt gewoon verdergezet in de stand waarin het zich bevond. De verwijzing naar de inschrijving op de rol van het nieuw bevoegde gerecht wordt geschrapt. Op die manier kan die overgangsregeling ook toegepast worden in strafzaken, waar er geen rol is voorzien.

Verzet

Het verzet, het derdenverzet, het verzoek tot herroeping van gewijsde en de vordering tot uitlegging en verbetering omtrent beslissingen die voor de inwerkingtreding van de hervorming zijn genomen, worden ingediend bij het gerecht dat bevoegd is na de inwerkingtreding.

Hoger beroep in strafzaken

Wie in hoger beroep of cassatieberoep wil gaan tegen beslissingen die de politierechtbank of de correctionele rechtbank voor de inwerkingtreding van de hervorming heeft genomen, stelt dit in bij de griffie van de rechtbank die bevoegd zou zijn indien de zaak aanhangig was gemaakt na de inwerkingtreding van de hervorming.

Raadkamer

Als de raadkamer of de KI een zaak voor de inwerkingtreding naar de politierechtbank of de correctionele rechtbank heeft verwezen, maar die rechtbank de zaak nog niet heeft behandeld, wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de politierechtbank of correctionele rechtbank die bevoegd is na de inwerkingtreding.

Gedingen die al aanhangig zijn en beslissingen in het kader van een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek van voor de inwerkingtreding van de hervorming, werden verder behandeld door de nieuw bevoegde rechtbank.

Eensluidende afschriften

Eensluidende afschriften van stukken uit het rechtsplegingsdossier of het strafdossier, worden afgegeven door de griffie van de Nederlandstalige of Franstalige rechtbank. Welke griffie het precies is, hangt af van de taal van de rechtspleging van de zaak waarin het dossier werd aangelegd.

Voor eensluidende afschriften of uittreksels van akten van de burgerlijke stand, is de taal waarin ze zijn opgesteld beslissend. Is dat in het Nederlands dan kan men bij de griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg terecht. Is dat in het Frans, dan is het de griffie van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg.

Gerechtsdeurwaarder

De procureur des Konings heeft een belangrijke rol bij de benoeming van de gerechtsdeurwaarders.

In het hervormde gerechtelijk arrondissement Brussel worden de adviezen en de opdrachten van de procureur des Konings uitgebracht en uitgevoerd door de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde als het gaat om een benoeming met een standplaats in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde. Gaat het om een benoeming met een standplaats in het administratief arrondissement Brussel, dan is de procureur des Konings van Brussel bevoegd.

Ook voor het gerechtelijk arrondissement Henegouwen komt er een verduidelijking.

Bij benoeming van een gerechtsdeurwaarder met een standplaats in de kantons Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, Binche, Charleroi, Châtelet, Fontaine-l’Evêque, Seneffe en Thuin worden de adviezen en opdrachten uitgebracht en uitgeoefend door de procureur des Konings van Charleroi. Voor een benoeming met een standplaats in de andere kantons van de provincie Henegouwen, gaat het om de procureur des Konings van Bergen.

Een uitzondering op die opsplitsing. Het advies over het aantal gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Brussel en Henegouwen wordt telkens bij beide procureurs ingewonnen.

Nog dit. Het is de procureur des Konings die bevoegd is voor de gebiedsomschrijving waarin de kandidaat zijn woonplaats heeft, die bevoegd is om advies te geven over een kandidaat bij een geplande benoeming tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder of gerechtsdeurwaarder. Dat advies is het resultaat van een onderzoek naar de omgeving en de antecedenten van de betrokkene.

Tuchtoverheden

De nieuwe wet brengt ook enkele veranderingen aan de overheden die bevoegd zijn om een tuchtprocedure in te stellen tegen magistraten en gerechtspersoneel.

Voorzitters van de vrederechters en rechters in de politierechtbank

De eerste voorzitter van het hof van beroep wordt de tuchtoverheid van de voorzitters van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het betrokken rechtsgebied.

Vrederechters en rechters in de politierechtbank

In principe is de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank de tuchtoverheid van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken.

Enkel in de gerechtelijke arrondissementen Eupen en Brussel is daar een uitzondering op. Daar is het de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

In het gerechtelijk arrondissement Brussel is de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank bevoegd voor de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken met zetel in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde en voor de rechters in de Nederlandstalige politierechtbank met zetel in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

De voorzitters van de Nederlandstalige en Franstalige rechtbank van eerste aanleg zijn evenwel samen bevoegd voor de tuchtprocedure ten aanzien van vrederechters die zetelen in de vredegerechten van het gerechtelijk kanton met zetel te Kraainem en Sint-Genesius-Rode en van het gerechtelijk kanton met zetel te Meise.

De voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg wordt voor de andere vredegerechten met zetel in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde - op eenvoudig verzoek aan de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank - betrokken bij de door hem aangeduide beslissingen. Dit met het oog op een consensus.

De voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg is bevoegd voor de rechters in de Franstalige politierechtbank met zetel in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

De voorzitters van de Nederlandstalige en Franstalige rechtbank van eerste aanleg zijn trouwens ook gezamenlijk bevoegd ten aanzien van de vrederechters van de vredegerechten met zetel in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Wanneer de voorzitters - als ze samen bevoegd zijn - geen consensus bereiken, neemt de voorzitter van het hof van beroep van Brussel een beslissing.

Referendarissen en hoofdgriffier

De voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank is de tuchtoverheid van de referendarissen bij de politierechtbanken en van de hoofdgriffier van de vredegerechten en van de politierechtbank. In de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Eupen is dat telkens de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

Inwerkingtreding

De wet van 28 maart 2014 treedt in werking op 31 maart 2014. De regels over de tuchtoverheden treden ten laatste in werking op 1 september 2014.

Bron:Wet van 28 maart 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie wat het gerechtelijk arrondissement Brussel en het gerechtelijk arrondissement Henegouwen betreft, BS 31 maart 2014.
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek, art. 555/2Wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel, art. 73–77

Ilse Vogelaere

Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie wat het gerechtelijk arrondissement Brussel en het gerechtelijk arrondissement Henegouwen betreft

Afkondigingsdatum : 28/03/2014
Publicatiedatum : 31/03/2014

Gepubliceerd op 16-04-2014

  141