Bijdrageregeling sectoraal aanvullend pensioen treedt in werking

Wanneer de stortingen een bepaald plafond overschrijden, wordt een bijzondere socialezekerheidsbijdrage geheven op aanvullende pensioenen, bovenop de bestaande bijdragen.

De basisregeling werd herschreven door een programmawet van 27 december 2012. Na overleg met de werkgevers- en de zelfstandigenorganisaties, en met de pensioeninstellingen. De nieuwe regels worden geleidelijk ingevoerd.

Diezelfde programmawet heeft ook gezorgd voor een betere inning van de bijzondere bijdrage van 8,86% op de door werkgevers in het kader van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel betaalde pensioenbijdragen. De wetgever doet dit door van de inrichters van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel de debiteuren van de bijzondere bijdrage te maken.

Maar de datum van inwerkingtreding van die specifieke bepaling moest nog vastgelegd worden bij KB, en dat is nu gebeurd. Een uitvoeringsbesluit van 13 juli 2014 bepaalt dat de regeling in werking treedt op 1 januari 2014 voor het geheel van de inrichters van sectorale aanvullende pensioenstelsels.

Bron:Koninklijk besluit van 13 juli 2014 tot uitvoering van artikel 74 van de programmawet van 27 december 2012, BS 29 juli 2014
Zie ook: Programmawet van 27 december 2012, BS 31 december 2012 (art 64-74 PW )

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 74 van de programmawet van 27 december 2012

Afkondigingsdatum : 13/07/2014
Publicatiedatum : 29/07/2014

Gepubliceerd op 29-07-2014

  58