Bijdrage van de beheersvennootschappen in de financiering van de Dienst Regulering van het auteursrecht

De regering stelt de modaliteiten vast om het organieke fonds voor de transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten te stijven via de jaarlijkse bijdrage die door de beheersvennootschappen wordt gestort. Die bijdrage herneemt de controlebijdrage die vóór de uitwerking van het Wetboek van economisch recht werd georganiseerd, maar de modaliteiten ervan worden gewijzigd om de bijdrage toe te wijzen aan de financiering van het nieuwe fonds.

Het Wetboek van economisch recht voorziet in de oprichting van een Dienst Regulering van het auteursrecht en de naburige rechten, die erop moet toezien dat de innings-, tariferings- en verdelingsregels die door de beheersvennootschappen worden bepaald billijk en niet discriminatoir zijn. Deze Dienst is nog niet operationeel en zal worden gefinancierd door een ‘organiek fonds voor de transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten’.

Het fonds zal zelf worden gefinancierd door een jaarlijkse bijdrage ten laste van de beheersvennootschappen. Die bijdrage wordt berekend als een percentage op basis van de auteursrechten en van de naburige rechten die de vennootschappen op het nationale grondgebied en in het buitenland innen voor rekening van personen die op het nationale grondgebied verblijven.

De regering verduidelijkt nu dat dit percentage gelijk is aan:

  • 0,1% voor de vennootschappen die representatief zijn voor alle vennootschappen die de rechten beheren, die zijn aangewezen door de Koning, voor wat betreft de vergoedingsrechten die worden geïnd voor reproducties voor eigen gebruik of reproducties voor didactische of wetenschappelijke doeleinden, en
  • 0,2% in de andere gevallen.

De vennootschappen voor het beheer van de rechten moeten elk jaar uiterlijk op 31 juli de berekeningsgrondslag van het referentiejaar (d.i. het jaar dat voorafgaat aan het te financieren jaar) meedelen aan de Controledienst. Vervolgens moeten ze hun bijdrage storten binnen een maand na de kennisgeving door de Controledienst. De Controledienst kan de bijdrage provisioneel factureren op basis van de aangiftes van de beheersvennootschappen, onverminderd een eventuele latere rectificatie van hun bijdrage op grond van de controle van hun aangiftes.

Deze modaliteiten zijn in werking getreden op 1 juli 2016, d.i. de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.Het koninklijk besluit van 5 december 2011 dat de controlebijdrage invoerde werd opgeheven.

Bron:Koninklijk besluit van 16 juni 2016 betreffende de financiering van de transparantie op de vennootschappen voor het beheer van de auteursrechten en de naburige rechten, BS 1 juli 2016.
Zie ook:Koninklijk besluit van 5 december 2011 betreffende de financiering van het toezicht op de vennootschappen voor het beheer van de auteursrechten en de naburige rechten, BS 20 januari 2012.

Benoît Lysy

Koninklijk besluit betreffende de financiering van de transparantie op de vennootschappen voor het beheer van de auteursrechten en de naburige rechten

Afkondigingsdatum : 16/06/2016
Publicatiedatum : 01/07/2016

Gepubliceerd op 08-07-2016

  93