Bij verstek houdt rechter rekening met regels van openbare orde (art. 20 Wet Burgerlijk Procesrecht)

Bij een verstekvonnis moet de rechter erop toezien dat de regels die de openbare orde raken worden nageleefd. Andere nieuwigheid is dat het verstekvonnis niet meer vervalt wanneer het niet binnen het jaar is betekend.

Geen verplichte betekening binnen jaar

Tot nu moest een verstekvonnis binnen een jaar na de uitspraak betekend zijn. Anders werd het ‘als niet bestaande’ beschouwd. Die regel wordt nu geschrapt.

De wetgever vindt dat het hier gaat om ‘nodeloos formalisme’. Het verval betrof toch enkel maar het verstekvonnis zelf, en niet de voorafgaande rechtspleging. De eiser kon heel gemakkelijk een nieuw titel krijgen. Het volstond om een rechtsdag te vragen en een nieuw vonnis te vorderen. De procedure moest niet overgedaan worden. Bovendien kon – omdat die regel niet van openbare orde was – enkel de veroordeelde versteklater die bescherming inroepen.

Openbare orde

De wetgever stelt voortaan uitdrukkelijk dat de rechter in het verstekvonnis de vorderingen of de verweermiddelen van de verschijnende partij inwilligt. Behalve wanneer de rechtspleging, de vorderingen of de verweermiddelen in strijd zijn met de openbare orde.

Ook als een partij dus niet verschijnt moet de rechter er ambtshalve op toezien dat de rechtsregels die de openbare orde raken worden nageleefd.

Maar hij moet zich daartoe beperken. De rechter hoeft de versteklatende partij dus niet ‘te verdedigen’. Hij moet enkel nagaan of de rechtspleging correct is verlopen. Wat de grond van de zaak betreft, controleert hij of er geen bepalingen zijn geschonden die de openbare orde raken.

Inwerkingtreding

Artikel 20 van de wet van 19 oktober 2015 treedt in werking op 1 november 2015.

Bron:Wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 22 oktober 2015 (art. 20 Wet Burgerlijk Procesrecht)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 806)

Ilse Vogelaere

Wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Afkondigingsdatum : 19/10/2015
Publicatiedatum : 22/10/2015

Gepubliceerd op 27-10-2015

  400