Bezwaar tegen ruimtelijk uitvoeringsplan kan vanaf nu per mail (art. 92-94, 107, 178 en 180 DB Omgeving)

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) laat toe dat er tijdens het openbaar onderzoek in het kader van een vergunningsprocedure “schriftelijk of digitaal” bezwaar wordt ingediend.Bij het openbaar onderzoek naar een gewestelijk (GRUP), provinciaal (PRUP) of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) was dat tot nu niet mogelijk. Daar moest elk bezwaar nog “per beveiligde zending” overgemaakt worden.Het Diversebepalingendecreet uniformiseert de regels.

Voor alle rup’s

Tijdens een openbaar onderzoek mogen alle opmerkingen aan de Vlaamse regering over een GRUP, aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening over een PRUP, of aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening over een gemeentelijk rup, voortaan ‘schriftelijk of digitaal’ worden overgemaakt.

Ook voor planologisch attest

Het soepeler regime geldt ook voor de bezwaren naar aanleiding van een openbaar onderzoek over een planologisch attest.

Een planologisch attest vermeldt of een bestaand, hoofdzakelijk vergund en niet-verkrot bedrijf, al dan niet behouden kan blijven op de plaats waar het gevestigd is. Als het bedrijf ter plaatse kan blijven, vermeldt het attest ook welke ontwikkelingsmogelijkheden de exploitant er heeft op korte en lange termijn.

Toch beveiligde zending?

In de toelichting bij het ontwerp van diversebepalingendecreet staat nochtans dat het in het belang van de bezwaarindiener kan zijn om toch nog bezwaar in te dienen met een beveiligde zending. De overheid is immers niet verplicht om rekening te houden met adviezen, opmerkingen of bezwaren die te laat werden ingediend, en het is aan de bezwaarindiener om te bewijzen dat zijn bezwaar op tijd was.

Anderzijds belet niets de overheid om toch rekening te houden met een laattijdig bezwaar, als dat het planningsproces niet vertraagt...

In werking op: 8 januari 2016.

  • Deze versoepeling is van toepassing op alle ontwerpen van ruimtelijk uitvoeringsplan die voorlopig worden vastgesteld vanaf 8 januari 2016.
  • Deze versoepeling is van toepassing op alle planologische attesten waarvoor er vanaf 8 januari 2016 een aanvraag wordt ingediend.

Bron:Decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie, BS 29 december 2015 (art. 92-94, 107, 178 en 180 DB Omgeving).

Carine Govaert

Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie

Afkondigingsdatum : 18/12/2015
Publicatiedatum : 29/12/2015

Gepubliceerd op 08-01-2016

  105