Bewakingsfirma’s moeten misdrijven melden

De bevoegdheden van private bewakingsfirma’s zijn begin dit jaar uitgebreid. En er zijn scherpere controles. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een verplichte melding van misdrijven. Nu omschrijft een KB van 22 mei 2014 hoe die melding verloopt en welk formulier men hiervoor moet gebruiken.

Melding

De wet op de private veiligheid bepaalt dat het leidinggevend personeel van private bewakingsondernemingen, diensten en instellingen alle feiten die een wanbedrijf of een misdaad opleveren dat begaan werd door hun personeel, moeten melden aan de FOD Binnenlandse Zaken. Het gaat alleen om feiten begaan in of naar aanleiding van de functie die de betrokkenen uitoefenen. De melding moet gebeuren van zodra het leidinggevend personeel op de hoogte is van de feiten.

De melding wordt elektronisch verstuurd naar de Directie Private Veiligheid bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie bij de FOD Binnenlandse Zaken. Dit gebeurt per feit en met het formulier dat opgenomen is in bijlage bij het KB van 22 mei 2014.

Formulier

Het formulier bevat in de eerste plaats informatie over de onderneming. Men maakt hierbij een onderscheid tussen een bewakingsonderneming, een interne bewakingsdienst, een veiligheidsdienst, een maritieme veiligheidsonderneming, een opleidingsinstelling, een onderneming voor veiligheidsadvies, en een beveiligingsonderneming. Uiteraard komen ook de feiten uitgebreid aan bod, naast de identiteit van de melder, de gerechtelijke informatie, de maatregelen die de onderneemt neemt …

‘De melder communiceert de feiten die, volgens de hem bekende informatie, vaststaan. Hij vult het formulier zo volledig mogelijk in met de gevraagde gegevens die hem bekend of middels navraag hem bekend kunnen zijn’, zo blijkt uit de tekst van het KB.

De administratie stuurt een ontvangstbericht naar de melder. Dit bericht bewijst dat de melder zijn meldingsplicht nagekomen is!

In werking

Het KB van 22 mei 2014 treedt in werking op 23 augustus 2014. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot regeling van de melding van feiten die een misdaad of een wanbedrijf opleveren, begaan door een persoon die een functie uitoefent zoals bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 13 augustus 2014
Zie ook: Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 29 mei 1990 (art. 10, tweede lid van de wet op de private veiligheid)

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot regeling van de melding van feiten die een misdaad of een wanbedrijf opleveren, begaan door een persoon die een functie uitoefent zoals bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Afkondigingsdatum : 22/05/2014
Publicatiedatum : 13/08/2014

Gepubliceerd op 18-08-2014

  131