Bestuursrechter-af op 70 jaar (art. 17 bestuursrechtscolleges)

Bestuursrechters bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen blijven normaal gezien in functie tot zij de leeftijd van 67 jaar hebben bereikt. Op verzoek van de rechter zelf en op voorstel van de eerste voorzitter kan de Vlaamse regering een effectieve bestuursrechter echter machtigen om ook na die leeftijd verder te doen, ‘tot hij wordt vervangen’. Bij decreet legt de Vlaamse regering nu een leeftijdsgrens op.

Na gemotiveerd advies

Op zijn verzoek en op gemotiveerd advies (i.p.v. op voorstel) van de eerste voorzitter kan de Vlaamse regering een effectieve bestuursrechter die 67 jaar wordt, voortaan machtigen om zijn ambt verder uit te oefenen, tot de bestuursrechter de leeftijd van 70 jaar bereikt.

Tijdig melden

De bestuursrechter moet de eerste voorzitter bovendien tijdig op de hoogte brengen van zijn voornemen om langer in functie te blijven. Het decreet bepaalt namelijk dat een bestuursrechter die van plan is om verder te werken na zijn 67e, vanaf nu een formeel verzoek moet indienen bij de eerste voorzitter, en dit ten laatste 9 maanden vóór de dag dat hij 67 jaar wordt, en ten vroegste 18 maanden vóór zijn 67e verjaardag.

In het decreet zelf wordt de machtiging niet gelimiteerd in de tijd, maar volgens de memorie van toelichting bij de ontwerptekst zou de machtiging van de Vlaamse regering voor één jaar gelden (Parl.St., p. 14).

Een bestuursrechter die door de Vlaamse regering gemachtigd werd om verder te werken en die een hernieuwing van die machtiging wil, moet volgens het decreet ten laatste 6 maanden vóór het verstrijken van de machtiging, een verzoek tot hernieuwing indienen.

De bestuursrechter bezorgt de Vlaamse regering een kopie van het verzoek tot verlenging van zijn ambt, of het verzoek tot hernieuwing van zijn machtiging.

De eerste voorzitter moet op zijn beurt binnen de maand zijn gemotiveerd advies overmaken aan de Vlaamse regering.

Van toepassing:

  • Vlaams Gewest.
  • In werking op 24 april 2017 ten laatste. Dat is: ‘op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk drie maanden na de publicatie van dit decreet in het Belgisch Staatsblad’.
  • Wordt verwacht; uitvoeringsbesluit.

Bron:Decreet van 9 december 2016 houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtscolleges betreft, BS 24 januari 2017 (art. 17 en 23 bestuursrechtscolleges).
Zie ook:
  • Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, BS 1 oktober 2014 (art. 53 van het DBRC-decreet).

Carine Govaert

Decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtcolleges betreft

Afkondigingsdatum : 09/12/2016
Publicatiedatum : 24/01/2017

Gepubliceerd op 30-01-2017

  97