Beslissingen over verval van strafvordering bij verruimde minnelijke schikking voortaan in Strafregister (art. 98, 119 en 120 Potpourri II)

De ‘beslissingen tot vaststelling van het verval van de strafvordering’ die volgen na toepassing van de verruimde minnelijke schikking voor de onderzoeksgerechten en de bodemrechter worden voortaan opgenomen in het Strafregister. Die informatie is volgens de wetgever cruciaal voor rechters bij wie nieuwe strafdossiers aanhangig worden gemaakt.

Minnelijke schikking

Volgens artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering kan de Procureur des Konings daders van misdrijven voorstellen om een bepaalde geldsom te storten aan de FOD Financiën wanneer hij meent dat het feit niet gestraft moet worden met een gevangenisstraf van meer dan 2 jaar of een zwaardere straf (desgevallend met inbegrip van de verbeurdverklaring) en dat het geen aantasting inhoudt van de lichamelijke integriteit. Gaat de dader akkoord met deze minnelijke schikking, dan vervalt de strafvordering.

Sinds 16 mei 2011 kan de procedure ook worden toegepast wanneer de onderzoeksrechter met een onderzoek is gelast of wanneer de zaak reeds bij de rechtbank of het hof aanhangig is gemaakt, indien de verdachte, de inverdenkinggestelde of de beklaagde bereid is om de veroorzaakte schade te vergoeden én voor zover er nog geen eindvonnis of eindarrest is gewezen in strafzaken (art. 216bis §2 Sv.).

Beperking verruimd verval van strafvordering

Merk trouwens op dat de wetgever deze mogelijkheid heeft geschrapt om een minnelijke schikking te treffen nadat een eindvonnis – en geen tussenvonnis – ten gronde is gewezen wat de strafbepalingen betreft. De praktijk heeft immers uitgewezen dat, ongeacht de goede redenen die het Openbaar Ministerie kan hebben om in een vergevorderd stadium van de procedure een minnelijke schikking te treffen die mogelijkheid het rechtsgevoel kan aantasten. De indruk kan immers worden gewekt dat een veroordeelde het akkoord om een door een rechtbank uitgesproken veroordeling te vermijden heeft ‘afgekocht’.

De bepaling ‘voor zover er nog geen vonnis of arrest is uitgesproken dat kracht van gewijsde heeft verkregen’ werd dus gewijzigd in ‘voor zover er nog geen eindvonnis of eindarrest is gewezen in strafzaken’.

In Strafregister

In tegenstelling tot veroordelende vonnissen, gaf het Strafwetboek tot nog toe geen informatie over de toepassing van de verruimde minnelijke schikking. Rechters bij wie een nieuw strafdossier aanhangig werd gemaakt ten aanzien van een dader die dergelijke minnelijke schikking heeft aanvaard én nageleefd, kon op geen enkele manier weet hebben van het bestaan ervan. Terwijl de minnelijke schikking en vooral het verval van de strafvordering dat erop volgt, cruciale informatie zijn voor de rechter.

De wetgever wil dan ook dat ‘de beslissingen tot vaststelling van het verval van de strafvordering’ bij toepassing van de verruimde minnelijke schikking (art. 216bis &2 Sv.) in het Strafregister worden opgenomen. Via de Potpourri II-wet wijzigt hij daarom art. 590 van het Wetboek van Strafvordering dat een overzicht geeft van de persoonsgegevens die in het Strafregister moeten worden opgenomen.

Toegang tot gegevens beperkt

De toegang tot de informatie over het verval van de strafvordering na toepassing van de minnelijke schikking wordt trouwens beperkt (art. 594 Sv.). ln18-692 De informatie mag alleen worden vermeld op uittreksels uit het Strafregister die worden afgegeven aan magistraten. De gegevens zijn niet toegankelijk voor andere administratieve overheden. Zoals dat bijvoorbeeld ook al geldt voor informatie over beslissingen tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling, de beslissingen tot veroordeling tot een werkstraf en arresten van herstel in eer en rechten.

29 februari 2016

Artikel 119 en 120 van de Potpourri II-wet bevatten geen specifieke datum van inwerkingtreding. Ze worden dus van kracht volgens de algemene regel, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 29 februari 2016.

Bron:Bron Wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19 februari 2016. (art. 98, 119 en 120 Potpourri II)

Laure Lemmens

Wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Afkondigingsdatum : 05/02/2016
Publicatiedatum : 19/02/2016

Gepubliceerd op 11-03-2016

  97